StoryEditor

BACARA TRIO – innowacyjny preparat do walki z chwastami

Kolejny raz rolnicy stają przed relatywnie nowym problemem, jakim jest dynamiczny i rozległy rozwój zachwaszczenia w zbożach ozimych. Zmiany te związane są głównie z ociepleniem klimatu – wysoka temperatura sprzyja szybkiej i skutecznej kolonizacji pól przez rośliny niepożądane, które stanowią niebezpieczną konkurencję dla upraw. Wiele gatunków jedno- i dwuliściennych klasyfikuje się jako rośliny, dla których są to optymalne warunki do skiełkowania i szybkiego wzrostu, szczególnie w coraz cieplejszym okresie jesiennym.
25.06.2020., 10:06h
Procesom wegetacyjnym omawianych roślin sprzyja także łagodna zima, która jest szczególnie korzystna dla rozwoju chwastów o niskim poziomie mrozoodproności. Do takich roślin należy miotła zbożowa, będąca najpowszechniejszym gatunkiem jednoliściennym, zachwaszczającym zboża ozime. Warto nadmienić, że procesy wzrostowe zarówno roślin uprawnych, jak i chwastów różnią się – rośliny, które skiełkowały jesienią, w okresie wiosennym są już dobrze ukorzenione i rozwinięte. Oznacza to, że wykonywanie na nich zabiegów ochrony roślin jest bardziej wymagające i znacznie mniej efektywne niż we wczesnych fazach wzrostowych. Wiosną pojawiają się kolejne wschody miotły, która nie wykiełkowała jesienią, co sprawia, że konieczna jest częsta lustracja pola i planowanie oprysków herbicydowych zgodnie z cyklami rozwojowymi roślin szkodzących uprawom.

Obserwacje oraz prowadzone badania potwierdzają, że miotła zbożowa osiąga liczbę kilkudziesięciu do kilkuset roślin kiełkujących i rozwijających się na metrze kwadratowym. W związku z tak znaczącym zagęszczeniem rośliny konkurencyjnej, spadek plonowania powodowany obecnością tylko tego gatunku może sięgać (zależnie od spodziewanego plonu) od kilku do kilkunastu kwintali. Obecność chwastów wśród roślin uprawnych oznacza konieczność konkurowania o wodę, światło, składniki pokarmowe i powierzchnię, potrzebną do rozwoju, zarówno na poziomie na-, jak i podziemnym. Jedynie wczesna interwencja i przeprowadzenie dobrze zaplanowanych zabiegów ochrony roślin pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału plonowania.Przyjęty próg szkodliwości dla miotły zbożowej to 10‑20 roślin/m2 (25-40 wiech/m2), które mogą obniżyć plon o ok. 5%.  Oznacza to bardzo wymierne straty, przekładające się na opłacalność i jakość uprawy.

Uznaje się, że jesienny zabieg herbicydowy jest jednym z najważniejszych kroków do uwolnienia plantacji od zachwaszczenia. Odpowiednio przygotowany i przeprowadzony, pozwala rozszerzyć spektrum stosowanych substancji aktywnych i wykorzystać preparaty o zróżnicowanym sposobie działania. Takie działania stanowią najważniejszy czynnik zapobiegania i walki z odpornością chwastów na poszczególne preparaty wykorzystywane w opryskach.

Bacara® Trio to nowoczesny herbicyd, przeznaczony do jesiennych zabiegów odchwaszczających przeprowadzanych na wszystkich gatunkach zbóż ozimych. Podczas opracowania odpowiedniej formuły preparatu dążono do połączenia aspektu praktycznego i ekonomicznego, dlatego środek  występuje w postaci stężonej zawiesiny, którą należy w odpowiednich proporcjach rozcieńczyć wodą. Innowacyjny skład herbicydu łączy trzy substancje aktywne, które wzajemnie uzupełniają swoje działanie, co podnosi efektywność oprysku i przynosi pożądane efekty. Substancje aktywne wykorzystane w preparacie Bacara Trio należą do różnych grup, zróżnicowanych pod względem działania: diflufenikan – zaklasyfikowany do grupy F1 wg HRAC, flufenacet – skategoryzowany w grupie K3 oraz metrybuzyna – zaliczana do grupy C1. To nowoczesne i oryginalne połączenie wymienionych substancji aktywnych charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością zwalczania chwastów oraz selektywnością, co sprawia, że jest ono bezpieczne dla roślin uprawnych. Zarówno termin wykonywania oprysku, jak również zalecana dawka preparatu, odpowiadają krajowym wymaganiom rejestracyjnym. Oznacza to, że preparat nie wpływa w sposób negatywny ani bezpośrednio na rośliny uprawne, ani na środowisko naturalne, pozostając jednocześnie bezpiecznym dla organizmów pożytecznych. Wysoki poziom selektywności, a także nowoczesny skład sprawiają, że prezentowany herbicyd charakteryzuje się wysokim poziomem skuteczności w zwalczaniu chwastów oraz ochroną uprawy przez kiełkowaniem nowych roślin konkurencyjnych dla zbóż ozimych.
Bacara Trio to herbicyd o szerokim, spektrum działania, zwalcza m.in.: miotłę zbożową, przytulię czepną, rumiany, chaber bławatek, jasnoty, przetaczniki oraz inne chwasty dwuliścienne. Zaleca się przeprowadzenie zabiegu w fazie kiełkowania zbóż (faza pierwszego liścia), kiedy skuteczność oprysku jest najwyższa. Preparat można z powodzeniem stosować do fazy BBCH 13, tj. 3 liści zbóż. Badania potwierdziły, że najlepszy efekt chwastobójczy można uzyskać, gdy rośliny konkurencyjne występują we wczesnych fazach rozwojowych, tj. w okresie kiełkowania lub w fazie siewek.


Wykres 1. Skuteczność działania herbicydu Bacara Trio na wybrane gatunki chwastów. Średnia z doświadczeń rejestracyjnych 2013‑14, termin aplikacji BBCH 11‑13, n = liczba doświadczeń.

 Stosując Bacarę Trio w dawce 0,45 l/ha, chronimy zboża przed większością występujących chwastów i uzyskujemy kompletną ochronę herbicydową dzięki wykonaniu jednego jesiennego zabiegu.

Badacze zajmujący się ochroną roślin w prowadzonych eksperymentach potwierdzili skuteczność Bacary Trio na pozostałe wrażliwe gatunki roślin dwuliściennych, w tym jasnoty, samosiewy rzepaku i przetaczniki. Dodatkowo stwierdzono, że preparat zastosowany nawet w późniejszym terminie nadal charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem zwalczania miotły zbożowej.W związku z wysoką skutecznością herbicydu nie bez znaczenia pozostaje kwestia bezpieczeństwa środka dla zbóż. W szeroko zakrojonych analizach oceniających selektywność Bacary Trio dla roślin uprawnych, testom poddano wszystkie gatunki zbóż ozimych. Na podstawie otrzymanych wyników jednoznacznie stwierdzono, że środek jest bezpieczny dla pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimych. Bacara Trio jest preparatem dedykowanym do zabiegów jesiennych, kiedy skuteczność oprysków z wykorzystaniem środka jest najwyższa. Pomimo uwzględnienia przez producenta warunków, jakie panują podczas oprysków w tym okresie, należy monitorować aktualne i prognozowane warunki pogodowe, szczególnie przed zabiegiem, a w sytuacji spodziewanych silnych spadków temperatury zalecane jest przeprowadzenie planowanej aplikacji w późniejszym terminie, kiedy warunki atmosferyczne pozwolą na pełne wykorzystanie efektywności preparatu.

Bacara Trio to nowoczesny herbicyd jesienny o innowacyjnej formule, przeznaczony do stosowania we wszystkich gatunkach zbóż ozimych. Niezwykle wysoka efektywność preparatu, połączona z bezpieczeństwem produktu dla rośliny uprawnej sprawia, że jest to najskuteczniejsze na rynku narzędzie wykorzystywane do walki z chwastami. Przeprowadzenie zabiegów ochrony roślin w zalecanym terminie i z wykorzystaniem Bacary Trio stanowi sprawdzoną metodę zapobiegania wytwarzaniu odporności miotły zbożowej i gatunków dwuliściennych na działanie herbicydów.Wykres 2. Zwalczanie miotły zbożowej w terminie BBCH 13‑20. Średnia z 17 doświadczeń rejestracyjnych 2013‑14 Polska.

Przyjęty próg szkodliwości dla miotły zbożowej to 10-20 roślin/m2 (25-40 wiech na m2), które mogą obniżyć plon o ok. 5%. To bardzo wymierne straty.


Stosowanie Bacary Trio nie ogranicza płodozmianu. Po zbiorze zboża opryskiwanego tym herbicydem można uprawiać wszystkie rośliny, łącznie z rzepakiem oraz burakami. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji należy kierować się zasadami zamieszczonymi na etykiecie rejestracyjnej produktu.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 08:10