StoryEditor

Czy podmioty skupujące zboża są wiarygodne?

Wśród wielu problemów, z jakimi muszą mierzyć się rolnicy, dochodzą kolejne. Zdarza się, że podmioty skupujące zboża nie są wiarygodne, w zakresie oceny pomiarów wilgotności ziarna. Oczywiście ze szkodą dla rolnika. Co pomoże w uzyskaniu kompetentnej oceny? 
14.03.2022., 09:03h

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała list do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie. MRIRW wskazało na kilka zasad, którymi powinien się kierować rolnik, oddając ziarno do skupu.

W jakich laboratoriach przeprowadzane są badania?

Ministerstwo rolnictwa w swojej odpowiedzi podkreśla, że badania oceny parametrów jakościowych zbóż wykonywane są w:

  • laboratoriach własnych podmiotów skupujących;
  • laboratoriach zewnętrznych na zlecenie skupu.

Mimo że skup produktów rolnych odbywa się na podstawie umów zawartych między sprzedającym a pierwszym nabywcą przy ustalonej przez nich cenie, to zainteresowane strony tej umowy mogą ustalić, że zbadanie próbki produktu rolnego będzie zlecone „rzeczoznawcy", a więc osobie posiadającej aktualne uprawnienia, a więc zna się w teorii i na tym zadaniu. Tak zebrane próbki mogą być przebadane w dowolnym, niezależnym, akredytowanym laboratorium zaakceptowanym przez obie strony.

Sprawa w sądzie

Jeżeli doszłoby do wzajemnych roszczeń w sprawie niespełniania postanowień umowy, w tym między innymi kwestionowania wyników badań oceny jakości produktów, to strony umowy mogą wnieść sprawę do sądu powszechnego lub polubownego. Sąd arbitrażowy (polubowny) może się odbyć pod warunkiem pisemnego sporządzenia między stronami zapisu na takie rozwiązanie.

Jak podaje resort rolnictwa, jednym z przykładów mechanizmu wspomagającego rozstrzyganie sporów pomiędzy rolnikiem a skupującym jest działające przy Izbie Zbożowo-Paszowej Kolegium Arbitrów, stworzone na potrzeby firm członkowskich zrzeszonych w Izbie.
Celem Kolegium Arbitrów jest rozpatrywanie sporów między podmiotami gospodarczymi na tle wykonywania obowiązków wynikających z umów kupna-sprzedaży towarów rolnych.

  • Tutaj warunkiem rozpatrywania danej sprawy jest oczywiście odpowiedni zapis w umowie kupna-sprzedaży, określający, że ewentualne spory będą rozstrzygane przez ww. Sąd Arbitrażowy działający przy tej Izbie.
  • Jeśli w umowie podmioty nie wskażą jednoznacznie, kto ma dokonać arbitrażu, wówczas jest on dokonywany przed sądem powszechnym.

Dobra umowa, kluczem dla bezpieczeństwa interesów

Urzędnicy z ministerstwa rolnictwa podkreślają, że aby zadbać o własne interesy, warto podpisać umowę, której zapisy będą jasne i zrozumiałe dla obu stron, w tym zawierające klarowne wytyczne w odniesieniu do:

  • jakości dostarczanego ziarna;
  • sposobu pomiaru jego wilgotności;
  • rozstrzygnięć w przypadku gdy jedna ze stron takiej umowy ma zastrzeżenia co do sposobu oceny tej jakości.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Źródło: KRIR
Fot: Envato Elements
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. maj 2024 15:52