StoryEditor

Ubój na użytek własny: jakie zmiany w przepisach?

Szykują się zmiany przepisów dotyczących uboju zwierząt na użytek własny. Ministerstwo rolnictwa chce w ten sposób zwiększyć efektywności nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad tym sposobem pozyskiwania mięsa.
19.05.2022., 12:05h

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Celem zmiany jest przede wszystkim dostosowanie przepisów do zmian jakie wprowadziła procedowana właśnie przez Senat ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej.
„Ponadto, mając na uwadze wnioski skierowane przez Najwyższą Izbę Kontroli do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące m. in. poprawy efektywności nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną nad ubojem zwierząt na użytek własny, a także uwagi Głównego Lekarza Weterynarii, proponuje się wprowadzić w projekcie zmiany w zakresie przepisów dotyczących produkcji mięsa na użytek własny w celu usprawnienia nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad taką produkcją. Proponowane zmiany mają również na celu ujednolicenie przepisów krajowych z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w zakresie zdrowia zwierząt”  – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Usprawnić nadzór weterynaryjny

W projekcie proponuje się zmiany w odniesieniu do przepisu dotyczącego informowania powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju. W celu poprawy organizacji nadzoru właściwego powiatowego lekarza weterynarii nad ubojami na użytek własny na terenie będącym w jego właściwością, proponuje się aby informacja o zamiarze przeprowadzania uboju była przekazywana na 48 godzin przed planowanym ubojem, a nie tak jak dotychczas na 24 godziny przed tym ubojem. Otrzymanie informacji z 48-godzinnym wyprzedzeniem ułatwi organom Inspekcji Weterynaryjnej sprawowanie nadzoru nad produkcją mięsa na użytek własny.

Jednocześnie w projekcie proponuje się inne zasady dotyczące informowania powiatowego lekarza weterynarii o uboju w przypadku uboju zwierząt, które miały wypadek, w wyniku którego konieczny jest jak najszybszy ich ubój, z przyczyn podyktowanych dobrostanem. Proponuje się aby w przypadku uboju takich zwierząt rolnik informował powiatowego o zamiarze jego przeprowadzenia przed jego przeprowadzeniem albo najpóźniej w ciągu 48 godzin po jego przeprowadzeniu. Jednocześnie proponuje się aby w takim przypadku w informacji przekazywanej powiatowemu lekarzowi weterynarii rolnik zaznaczał, że informacja ta dotyczy uboju z przyczyn. podyktowanych dobrostanem.

Inne zasady badania

Rozporządzenie wprowadza także zmiany w zasadach badania na obecność włośni mięsa świń poddanych ubojowi oraz mięsa dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa na użytek własny. Proponuje się w nim rezygnację z dalszego stosowania metody trichinoskopowej, gdyż jej użycie może dawać wyniki fałszywie ujemne.

W związku z powyższym mięso pozyskane z gatunków wrażliwych na włośnicę, świń, nutrii oraz dzików, w celu produkcji mięsa, będzie musiało zostać poddane badaniu na obecność włośni jedną z metod (np. wytrawiania).

Kwestia potrzeby rezygnacji z metody badania trichinoskopowego przy badaniu mięsa na użytek własny podnoszona była również przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Zwiększenie nadzoru

Dodatkowo w projekcie zaproponowano zmianę mającą na celu konieczność dodatkowego podawania w prowadzonej ewidencji z przeprowadzonych w gospodarstwie, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa, gatunku ubitego zwierzęcia.

Taka zmiana ma na celu poprawę efektywności nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną nad ubojem zwierząt na użytek własny. IW podczas kontroli dokumentacji prowadzonej w takim gospodarstwie będą mogły w szybki sposób zweryfikować ilość zwierząt, z podziałem na gatunki ubitych w danym gospodarstwie, przez co będzie możliwa kontrola ilości pozyskanego mięsa. Ponadto dodatkowe wskazywanie w ww. ewidencji gatunku zwierzęcia jest również istotne w kontroli przeprowadzanej przez terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącej właściwego zagospodarowania tkanek, które uznaje się za materiał szczególnego ryzyka.

Szybsza decyzja w sprawie przydatności mięsa

Kolejna zmiana dotyczy tego kto ma wydać decyzję administracyjną w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi. Będzie mógł ją wydawać urzędowy lekarz weterynarii, który przeprowadził badanie próbek mięsa na obecność włośni, a nie jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu powiatowy lekarz weterynarii.

wk
fot. envatoelements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 21:36