StoryEditor

ARiMR będzie mogła zakładać spółki?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła zakładać spółki oraz nabywać ich akcje lub udziały. Ministerstwo rolnictwa przekonuje, że takie rozwiązanie stosuje się w przypadku innych agencji wykonawczych i pozwoli to usprawnić pracę Agencji. 
07.09.2021., 11:09h

Do konsultacji społecznych zostało przesłany projekt ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której celem jest wprowadzenie szeregu zmian w zasadach jej funkcjonowania.

Jedną z głównych zaproponowanych zmian jest wprowadzenie przepisów umożliwiających zakładanie przez Agencję spółek oraz nabywanie udziałów lub akcji spółek. Agencja po analizie przedsięwzięcia, dla którego zakładana będzie spółka oraz po uzyskaniu zgody organu nadzorującego będzie zatem mogła utworzyć spółkę w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

- Proponowane rozwiązanie powinno wpłynąć na wzmacnianie komunikacji i współpracy Agencji z przedsiębiorstwami krajowymi, jak również podmiotami zagranicznymi. Możliwość zakładania spółek prawa handlowego oraz udziału w takich spółkach przyczyni się również do zwiększenia elastyczności w wykonywaniu ustawowych zadań Agencji m.in. poprzez zapewnienie świadczenia przez zakładane spółki wysokiej jakości wyspecjalizowanych usług na rzecz Agencji m.in. w zakresie budowy, rozbudowy i unowocześnienia istniejących systemów informatycznych – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Powyższe rozwiązanie pozwoli ARiMR na zastosowanie rozwiązań powszechnie stosowanych przy realizacji tego typu projektów w sektorze prywatnym oraz sprawne realizowanie projektów przy wykorzystaniu zasobów własnych lub z udziałem podmiotów o uznanej renomie i doświadczeniu.

W uzasadnieniu ustawy podkreślono, że takie rozwiązanie obowiązuje obecnie w przypadku innych agencji wykonawczych np. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Mienia Wojskowego oraz Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

- A zatem wykonywanie zadań ustawowych agencji wykonawczych przy wykorzystaniu spółek prawa handlowego jest coraz powszechniej dopuszczanym i stosowanym rozwiązaniem – napisano w uzasadnieniu.

Tylko nadzór MRiRW


Jednocześnie MRiRW proponuje, aby ministerstwo finansów nie sprawowało już nadzoru nad gospodarką finansową ARiMR. Ponadto proponuje się wykreślenie Ministra Finansów jako organu, który wnioskuje (wspólnie z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi) o powoływanie Prezesa Agencji.

Doradcy z powołania

Projekt ustawy przewiduje także rozszerzenie katalogu stanowisk obsadzanych w drodze powołania o doradców Prezesa ARiMR. W takim przypadku powołanie ma być równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. - Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością uelastycznienia zatrudniania osób na stanowisku doradcy Prezesa Agencji. Z istoty stanowiska doradcy wynika, że na stanowisku tym zatrudniane są osoby posiadające zarówno wiedzę specjalistyczną, jak i cieszące się zaufaniem osoby pełniącej funkcję Prezesa Agencji. Niejednokrotnie potrzeba ich zatrudnienia wynika z określonego problemu (problemów) do rozwiązania lub związana jest z konkretnymi projektami realizowanymi w Agencji. Pożądanym stanem jest, aby Prezes Agencji mógł jeszcze skuteczniej i efektywniej zarządzać zasobem osób zatrudnionych, jako jego doradcy – napisano w uzasadnieniu ustawy.

Obecnie zatrudnienie doradcy Prezes ARiMR odbywa się na podstawie umowy o pracę, ze wszystkimi tego skutkami w sferze zarówno nawiązywania, jak i rozwiązywania stosunku pracy.
wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 04:46