StoryEditor

Będzie łatwiejszy dostęp do Karty Polaka dla obywateli Ukrainy

We wszystkich szesnastu urzędach wojewódzkich w Polsce dzięki nowelizacji przepisów będzie możliwość złożenie wniosku i odebranie Karty Polaka. To ukłon w stronę obywateli Ukrainy.
25.07.2022., 11:07h

Do czego uprawnia Karta Polaka?

Karta Polaka nie jest równoznaczna z posiadaniem obywatelstwa polskiego, ani nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest tylko i aż dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Jej posiadanie przez obcokrajowca wiąże się z wieloma przywilejami.

Uprawnia do:

 • zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy;
 • odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych;
 • ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;
 • bezpłatnego wstępu do wybranych muzeów państwowych w Polsce;
 • pomocy konsula w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego,
 • zwolnienia z opłat konsularnych za:
  • przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
  • przyjęcie i opracowanie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
 • otrzymania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy;
 • pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą.

Wszystko na miejscu

Z myślą o obywatelach Ukrainy przebywających w Polsce, MSZ przygotowało rozporządzenie, które umożliwi im złożenie wniosku o Kartę Polaka bez konieczności wyjazdu na Ukrainę.

Tym samym, nasi wschodni sąsiedzi będą mogli złożyć wniosek w każdym urzędzie wojewódzkim, zgodnie z miejscem ich pobytu w Polsce, a nie tak jak we wcześniej obowiązujących przepisach – jedynie w konsulatach RP poza granicami naszego kraju.

– Wnioski będą mogły złożyć zarówno te osoby, które już wcześniej posiadały Kartę Polaka, jak i te, które będą wnioskować o wydanie Karty Polaka po raz pierwszy. Dokumenty te będą mogły być odebrane tam, gdzie wnioski złożono, bez konieczności wyjazdu na Ukrainę. W związku z utrudnionym działaniem polskich konsulatów także na Białorusi i w Rosji powyższe przepisy obejmą również obywateli tych państw – podkreśla MSZ.

kp
źródło: MSZ

Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 12:06