StoryEditor

MRiRW: Organizacje pro-zwierzęce nie mogą wchodzić i rekwirować zwierząt

Czy organizacje pro-zwierzęce mogą wchodzić na teren gospodarstw i rekwirować zwierzęta? Zdaniem ministerstwa rolnictwa nie mają takiego prawa. Ostateczna decyzja o odebraniu zwierzęcia należy tylko i wyłącznie do organów administracji publicznej, a nie „przebierańców” podszywających się pod funkcjonariuszy państwowych. 
03.12.2021., 13:12h

O sprawę zapytał poseł Michał Urbaniak z Konfederacji, który przypomniał opisywaną na naszych łamach interwencję Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Nagranie tej sytuacji trafiło do internetu.

– Widać na nich jak młodzi ludzie zwracają się w skrajnie obelżywy sposób do rolnika, w jego własnej oborze, a następnie usiłują wyszarpać mu krowę. W innej scenie widać zaś rolnika wchodzącego do własnej obory, z której pod jego nieobecność zabrano konia. Sytuacja miała miejsce 11 listopada 2020. Nie brała w niej udziału Inspekcja Weterynaryjna ani Policja – jedynie aktywiści ubrani w mundury do złudzenia przypominające faktyczną służbę – napisał poseł Michał Urbaniak, który zapytał resort rolnictwa m.in. o to, czy przedstawiciele organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, posiadają uprawnienia kontrolne do oceny dobrostanu zwierząt oraz mogą wejść na prywatną posesję właściciela zwierząt wbrew jego woli.

Odpowiedź MRiRW była krótka i precyzyjna i jasno z niej wynika, że:

  • organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt nie posiadają uprawnień kontrolnych,

  • organizacjom tym nie przysługuje także prawo wejścia na teren prywatny bez uzyskania zgody właściciela.

Przebierańcy to nie służby państwowe

Resort rolnictwa dostrzega problem związany z podszywaniem się pod instytucje państwowe.

„Organizacje te często jednak, poprzez stosowanie „umundurowania” i nazewnictwa takiego jak np. „inspekcja” czy „straż”, mogą wywoływać u osoby, u której zamierzają podjąć interwencję, przekonanie, że ma ona do czynienia z instytucją państwową dysponującą wszelkimi środkami do jej skutecznego przeprowadzenia” – napisało w odpowiedzi ministerstwo rolnictwa, które jednocześnie przypomniało, że zgodnie z art. 193 Kodeksu karnego, kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Co mówią przepisy?

Ministerstwo rolnictwa przypomniało także, że ustawa o ochronie zwierząt daje możliwość odebrania zwierzęcia jedynie w przypadku niecierpiącym zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, podmiotom takim, jak:

  • policjant,

  • strażnik gminny, 

  • upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Jednocześnie ustawa nakazuje niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w celu podjęcia przez ten organ decyzji w przedmiocie czasowego odebrania zwierzęcia.

„Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma wprawdzie charakter następczy wobec faktycznej czynności odebrania zwierzęcia, jednak nie może ograniczać się do jej akceptacji i wymaga od organu wyczerpującego ustalenia stanu faktycznego w toku postępowania uregulowanego przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zapewniając osobie, wobec której toczy się postępowanie wszelkie przewidziane w nim gwarancje procesowe. Jeśli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie potwierdzi zasadności czasowego odebrania zwierzęcia, winien wydać decyzję odmowną – skutkującą zwrotem zwierzęcia z chwilą, gdy decyzja ta stała się ostateczna. Decyzja o odebraniu zwierzęcia należy więc tylko i wyłącznie do organów administracji publicznej” – czytamy w odpowiedzi przygotowanej przez MRiRW.

Ministerstwo podkreśla także, że decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie rozstrzyga o prawie własności i jest jedynie czasowym ograniczeniem tego prawa, umożliwiającym uwolnienie zwierzęcia od cierpienia.

Nie będzie zmiany prawa

Organizacje rolnicze wielokrotnie wnioskowały do MRiRW o zmianę tych przepisów, gdyż są one wykorzystywane przez organizację pro-zwierzęce do wchodzenia na teren gospodarstw i zabierania zwierząt pod byle pretekstem. Niestety zmian na razie nie będzie.

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadzi i nie planuje obecnie inicjowania prac zmierzających do zmiany przepisów regulujących czasowe odebranie zwierząt ich właścicielom lub opiekunom, zwracając jednocześnie uwagę na dużą rolę samorządów we właściwym ich stosowaniu. Każdorazowo bowiem decyzja o odebraniu zwierząt wydawana jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który powinien przed jej wydaniem podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, a nie opierać się jedynie na informacjach przekazanych przez organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt” – podsumowuje MRiRW. 

wk
fot. pixabay

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 19:22