StoryEditor

Stawka zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2024 roku

Już tylko na podpis premiera Donalda Tuska czeka rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju. Jaka jest przyszłoroczna stawka zwrotu i budżet?
23.12.2023., 08:20h

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów określa corocznie, do 31 grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Mając na uwadze ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotę 1,663 mld zł w projekcie rozporządzenia proponuje się stawkę zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w wysokości 1,46 zł.

Jak uzyskać zwrot?

Zgodnie z przepisami ustawy zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie:

 • wniosków złożonych przez rolników do wójta wraz z fakturami albo kopiami tych faktur
 • zaświadczeniem z ARiMR zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu rolnika, którą ustala się na podstawie współczynników przeliczeniowych.

Jak będzie obliczana stawka zwrotu?

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie:

 • powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika,
 • średniej rocznej liczby DJP bydła.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego jest ustalana jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako sumę:

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Jaka będzie skala pomocy?

Zdaniem ministerstwa rolnictwa biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2024 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych.

Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego dotyczyłby:

 • ok. 4,2 mln DJP bydła,
 • ok. 260,3 tys. DJP owiec,
 • ok. 62 tys. DJP kóz,
 • 285 tys. DJP koni,
 • ok. 9,6 mln szt. świń.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 15:00