Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>

Emerytury rolnicze już w Sejmie. Co nas czeka?

Obrazek

Jeśli projekt ustawy, który wpłynął do Sejmu 27 grudnia 2022 r. uzyska większość w Parlamencie, podstawa wymiaru rolniczych świadczeń emerytalno-rentownych zostanie powiązana z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych i będzie stanowiła jej 90 proc. W myśl proponowanych zmian, rolnicy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, otrzymają 0,5-proc. dodatek do emerytury za każdy rok opłacania składki.

Karol Pomeranek3 stycznia 2023, 11:13
Jak czytamy, w uzasadnieniu projekt ma na celu zmianę przepisów w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentownych rolniczych, a proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. 

– Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej – podkreślają autorzy projektu.

Zmiany dla rolników

Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1 084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1 338,44 zł). 

– Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych – uzasadnia Anna Gembicka, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi.

Rekompensata dla gospodarstw powyżej 50 ha 

Złożony w sejmie projekt przewiduje ponadto możliwość uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. 

– Rozwiązanie to czyni zadość licznym postulatom zgłaszanym przez rolników i organizacje rolnicze, których zdaniem krzywdzące jest to, iż osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej – podkreśla wiceminister Gembicka.

Uwaga! Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952) w 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwa razy.
  • od 1 stycznia 2023 r., wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3 490 zł.
  • od 1 lipca 2023 r., wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3 600 zł.
W związku z powyższym najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi począwszy od 1 stycznia 2023 r. 314 zł (tzn. 9% x 3 490 zł = 314 zł)., natomiast od dnia 1 lipca 2023 r. 324 zł (tzn. 9% x 3 600 zł = 324 zł).
Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2023 r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych, oraz danych identyfikujących rolnika, w tym o imieniu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania, a także odpisu decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2023 r. 
Rolnicy, którzy w 2023 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. 
źródło: KRUS

Fot. Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)