Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Ubezpieczony domownik KRUS. Kiedy warto zgłosić dziecko?

Obrazek

Uczeń stale pracujący w gospodarstwie może być ubezpieczony jako domownik w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warto zadbać o to, by wydłużyć okres ubezpieczenia, a także ewentualnie wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych.

16 sierpnia 2022, 13:31

Z tego artykułu dowiesz się:

 • ubezpieczenia dzieci rolników jako domowników pracujących w gospodarstwie rolnym
 • kiedy ubezpieczyć młodzież w KRUS
 • co stanowią przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • definicja domownika – gospodarstwo rolne
 • ubezpieczenie wstecz – czy jest możliwe w świetle przepisów
 • korzyści z ubezpieczenia dla domownika
 • kim są osoby bliskie rolnikowi
Często podczas dyżurów telefonicznych w redakcji Czytelnicy zadają pytania dot. ubezpieczenia dzieci rolników jako domowników pracujących w gospodarstwie rolnym, a jednocześnie uczęszczających do szkół średnich lub kontynuujących naukę na studiach wyższych. Rolnicy chcą wiedzieć, czy jeśli ich pociechy się uczą i pomagają w gospodarstwie rolnym, to muszą obowiązkowo podlegać ubezpieczeniu jako domownicy? Zwłaszcza w gospodarstwach, które przekraczają 1 ha przeliczeniowy. Czy muszą podlegać ubezpieczeniu z mocy ustawy jako domownicy, nawet jeśli swej przyszłości nie wiążą z prowadzeniem gospodarstwa rolnego?


Kiedy ubezpieczyć młodzież w KRUS?

Z pytaniem o ubezpieczenie jako domownika swego 18-letniego syna, który w bieżącym roku zdał maturę i od października 2022 r. zamierza kontynuować naukę na studiach wyższych, zwrócił się nasz Czytelnik – rolnik ubezpieczony z mocy ustawy w KRUS, prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha przeliczeniowych. Syn uczęszczał do technikum. Do szkoły codziennie dojeżdżał i po powrocie pomagał w pracach w gospodarstwie rolnym. Gdy ukończył szkołę, placówka terenowa poinformowała go, że syn został wyłączony z ubezpieczenia zdrowotnego, bo się już nie uczy.
Nikt jednak nie poinformował rolnika, gdy był w placówce terenowej KRUS i wyjaśniał ubezpieczenie zdrowotne syna, że mógł zgłosić syna już po 16. roku życia do ubezpieczenia jako domownika. Syn prawdopodobnie podejmie naukę na studiach wyższych dopiero w październiku br., a teraz, jak podał rolnik, stale pracuje w gospodarstwie rolnym. Chciałby wiedzieć, jak to jest z ubezpieczeniem w KRUS domownika z tytułu pracy w gospodarstwie i czy mógłby syn zostać objęty wstecznie ubezpieczeniem dla domownika do czasu podjęcia studiów? Uważa, że okres podlegania temu ubezpieczeniu przydałby się synowi w przyszłości, gdyby ubiegał się o emeryturę rolniczą, czy też o emeryturę z ZUS.

Co stanowią przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?

Ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r., poz. 266 ze zm.) przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:
 • z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy,
 • na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).
Zgodnie z przepisami ww. ustawy ubezpieczeniu podlega obowiązkowo rolnik prowadzący działalność rolniczą osobiście i na własny rachunek w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, jego małżonek oraz domownik, jeżeli ten rolnik, jego małżonek, domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury, lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Definicja domownika – gospodarstwo rolne

Domownik to osoba bliska rolnikowi, która:
 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,
– jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury, lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby mające z rolnikiem takie więzi osobiste, które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu.
Z pytania naszego Czytelnika – rolnika ubezpieczonego z mocy ustawy (gospodarstwo powyżej 1 ha przeliczeniowego) wynika, że jego syn, uczęszczający do technikum po ukończeniu 16. roku życia, nie został zgłoszony przez niego do ubezpieczenia jako domownik z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym. Rolnik twierdzi, że syn po szkole powracał codziennie do domu i pomagał w pracach w gospodarstwie rolnym. Aktualnie też po maturze stale pracuje w gospodarstwie, oczekując na rozpoczęcie roku akademickiego.
Artykuł 37 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nakłada na rolnika obowiązek, bez czekania na wezwanie w ciągu 14 dni zgłoszenia w Kasie osób podlegających ubezpieczeniu w jego gospodarstwie. Syn naszego Czytelnika – rolnika ubezpieczonego z mocy ustawy – spełnia warunki bycia domownikiem w rozumieniu ww. ustawy. Jako że stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związany z rolnikiem stosunkiem pracy, ani też nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, a gospodarstwo jest powyżej 1 ha przeliczeniowego, wobec czego winien być objęty ubezpieczeniem jako domownik z mocy ustawy (obowiązkowo) przez KRUS.


Ubezpieczenie wstecz – czy jest możliwe w świetle przepisów?

Rolnik winien udać się z synem do PT KRUS i złożyć zgodne oświadczenie o stałej pracy syna w gospodarstwie rolnym i dodatkowo przedłożyć zaświadczenie, w jakich latach uczeń uczęszczał do technikum oraz że nie korzystał w szkole z internatu. Otóż domownik może zostać objęty ubezpieczeniem za okres wsteczny (przy ubezpieczeniu rolnika z mocy ustawy), w którym bezspornie udowodniono, że wykonywał prace w gospodarstwie rolnym. Zatem PT KRUS szczegółowo rozpatrzy sprawę ubezpieczenia syna jako domownika, w tym za okres wsteczny i wyda stosowną decyzję.

Korzyści z ubezpieczenia dla domownika

Podlegając ubezpieczeniu jako domownik obowiązkowo z mocy ustawy, do czasu podjęcia studiów lub objęcia innym ubezpieczeniem społecznym, syn rolnika może ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Może ubiegać się m.in. o zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy (jeśli niezdolność do pracy będzie wynosiła co najmniej 30 dni). Ponadto może ubiegać się o zasiłek chorobowy w przedłużonym okresie, czy też o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej oraz o rentę rolniczą okresową, lub stałą.
Okres ubezpieczenia jako domownika, za który zostały opłacone składki (gdyby syn rolnika ubiegał się o emeryturę pracowniczą), ZUS doliczy do okresu ubezpieczenia w zatrudnieniu, tj. zarówno do prawa, jak i wysokości świadczenia.


Osoby bliskie rolnikowi – definicja

Za osoby bliskie rolnikowi uznaje się osoby przede wszystkim zaliczane do członków najbliższej rodziny, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione), ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo. Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że osoba bliska rolnikowi, spełniająca warunki bycia domownikiem, stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy – jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym oświadczeniem rolnika i tej osoby.

Artykuł ukazał się w sierpniowym numerze top agrar Polska. Zachęcamy do prenumeraty!

autor: Ewa Jaworska-Spicak

https://prenumeruj.topagrar.pl/package/


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)