StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2023: Czym jest hektar kwalifikowany?

Projekt, który ukazał się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, traktuje o uznawaniu gruntów za hektary kwalifikowane. Jakie są warunki uznawania gruntów za hektary kwalifikowane, którym mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie?
10.02.2023., 11:02h

Co to jest hektar kwalifikowany?

Projekt określa, które użytki rolne kwalifikują się do wsparcia w ramach płatności bezpośrednich. Zaznaczono także, że prawo powinno gwarantować wypłacanie wsparcia na użytek rolny, znajdujący się w dyspozycji rolnika, na którym prowadzona jest działalność rolnicza.

W przypadku kiedy to grunty rolne są okazjonalnie i tymczasowo wykorzystywane do działalności niezwiązanej z rolnictwem, oraz kiedy potencjał niektórych rodzajów działalności pozarolniczej w zakresie dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych również użytków rolnych, wykorzystany może zostać do działalności pozarolniczej, ma być uznany za kwalifikujący się hektar.

Wymogiem jest to, że muszą być one w przewyższającym zakresie wykorzystane do prowadzenia działalności rolniczej.

Które użytki kwalifikują się do wsparcia w formie płatności bezpośrednich?

Zgodnie z intencją prawodawcy unijnego, kwalifikujący obszar nie może być zmniejszony:
  • w przypadku wdrożenia zasad warunkowości, a także ekoschematów w ramach płatności bezpośrednich;
  • kiedy to obszar podlega niektórym wymogom unijnym, dotyczącym ochrony środowiska;
  • wtedy kiedy to teren jest zalesiony w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich. W tym w ramach programów krajowych zgodnych z przepisami;
  • gdy są to obszary objęte niektórymi zobowiązaniami dotyczącymi odłogowania.
Do hektara kwalifikowanego włączone zostaną elementy chronione w ramach warunkowości. Z tego względu będzie on obejmował drzewa, które są pomnikami przyrody, oczka wodne (o pow. nie mniejszej niż 100 m2), a także rowy, których szerokość nie przekracza 2m.

Czytaj także: Dopłaty bezpośrednie 2023: jak będą wyglądały ekoschematy?

Do hektara kwalifikowanego proponuje się również włączyć:
  • zadrzewienia śródpolne, których łączna powierzchnia nie jest większa niż 100 m²,
  • drzewa w rozproszeniu, które znajdują się na użytkach rolnych. Warunkiem jest ich liczba na hektar, która nie może przekroczyć 100 sztuk (inne niż drzewa owocowe), oraz nie mogą utrudniać w istotny sposób prowadzenia działalności rolniczej.
  • Proponuje się również włączyć oczka wodne, inne niż te, które podlegają obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej, która jest zgodna z ochroną środowiska o powierzchni nie większej niż 100 m².
  • Nieutwardzone drogi dojazdowe, a także pasy zadrzewień, żywopłoty i ściany tarasów. Warunkiem jest nieprzekraczanie przez nie całkowitej szerokości 2 m.

Włączenie do hektara kwalifikowanego oczek wodnych, które podlegają obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej, która jest zgodna z ochroną środowiska, oraz innych oczek, których łączna powierzchnia nie jest większa niż 100 m2 , oznacza, że jako hektar kwalifikujący mogą być również uznane oczka wodne o łącznej powierzchni do 200 m2 , pod warunkiem, że powierzchnia żadnego z oczek wodnych nie przekracza 100 m2.


W przypadku systemów rolno-leśnych, które mogą być uznane za kwalifikujący się hektar, nie stosuje się warunków dotyczących rozproszenia drzew oraz ich liczny na hektar. Zgodnie z tym, systemy rolno-leśne, to grunty orne, a także trwałe użytki zielone, które spełniają warunki przyznawania pomocy w ramach interwencji „Zakładanie systemów rolno-leśnych”. Warunkiem jest między innymi liczba drzew przypadająca na hektar, która wynosi od 150 do 250 drzew.

Zadrzewienia, żywopłoty i oczka wodne

Wybór wcześniej wymienionych elementów krajobrazu oraz uwzględnienie ich w projektowanym rozporządzeniu jest podyktowane ważną funkcją, którą pełnią w polskim krajobrazie, oraz tym, że stanowią tradycyjne elementy użytkowania ziemi w Polsce.

Szczególne znaczenie ze względu na swoją rolę estetyczną i rekreacyjną mają pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, a także oczka wodne czy zadrzewienia śródpolne, ponieważ wprowadzają do krajobrazu pól uprawnych urozmaicenie. Decydują również o bogactwie przyrodniczym, są siedliskiem wielu gatunków mikroorganizmów, grzybów, roślin czy zwierząt, które bardzo często podlegają ochronie gatunkowej.

Dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe 2023. Na ile pieniędzy względem 2022 roku mogą liczyć rolnicy?


Natomiast nieutwardzone drogi dojazdowe, które włączono do hektara kwalifikowanego, wynika z faktu, że wydzielone są one w obrębie działek rolnych na potrzeby dojazdu do niej. Nie są wydzielone geodezyjnie jako osobne działki ewidencyjne, dlatego też mogą być uznane za struktury, które odpowiadają szerokim miedzom.


Bernat Patrycja
Źródło: WIR
Fot: Envato.Elements

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. czerwiec 2024 12:49