StoryEditor

Specjalne strefy rolnicze, zwiększą konkurencyjnośc polskiego rolnictwa?

Ustawa znalazła się już w sejmie. Ma ona doprowadzić do powstania specjalnych stref rolniczych, a te z kolei mają ułatwić inwestowanie w produkcję rolną oraz przetwórstwo.
28.05.2024., 14:06h

Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt ustawy „o specjalnych strefach rolniczych”, której celem jest zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz ułatwienie prowadzenia nowych inwestycji rynku rolnego.

Zdaniem autorów ustawy, których reprezentuje poseł Jarosław Sachajko wprowadzenie specjalnych stref rolniczych stanowi nowatorski instrument, mający na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju nowoczesnej produkcji rolnej na wyznaczonych obszarach kraju.

Zobacz takze: Rolnicy chcą stałych komisji do szacowania strat w uprawach

Inwestowanie w infrastrukturę rynku rolnego

- Skrócenie procedur administracyjnych i ułatwienie lokalizacji inwestycji w strefach umożliwi realizację nowoczesnych obiektów związanych z produkcją rolną. Poprzez eliminację zbędnych biurokratycznych przeszkód, umożliwi to szybsze inwestowanie w nowoczesne technologie i infrastrukturę rynku rolnego – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Specjalne strefy rolnicze mają także sprzyjać wzrostowi konkurencyjności polskiej produkcji rolnej poprzez stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania:

  • nowoczesnych technologii,
  • innowacji,
  • najlepszych praktyk rolniczych.

W rezultacie oczekuje się podniesienia jakości polskich produktów rolnych na rynku krajowym i międzynarodowym. Dodatkowo,  poprzez stymulowanie inwestycji w specjalnych strefach rolniczych, ułatwia się wzrost produkcji rolniczej, co może przyczynić się do zwiększenia podaży eksportowej polskich produktów rolnych. Działania te mogą przyczynić się do poprawy pozycji Polski na rynkach międzynarodowych przekonują autorzy ustawy.

W jaki sposób mają powstawać strefy?

Specjalną strefą rolniczą będzie mógł ustanowić minister rolnictwa w drodze rozporządzenia. Wniosek w sprawie ustanowienia strefy składa grupa co najmniej 5 rolników oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentujący Skarb Państwa. Do wniosku załącza się porozumienie zawarte pomiędzy rolnikami oraz KOWR, zawierające szczegółowy opis planowanych przedsięwzięć na strefie oraz informację o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strefa może być ustanowiona wyłącznie na gruntach stanowiących własność stron porozumienia.

Zarządzającym strefą będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Do zadań KOWR jako zarządzającego należy — prowadzenie - zgodnie z planem rozwoju strefy, regulaminem strefy, oraz przepisami prawa - działań zmierzających do rozwoju działalności rolniczej prowadzonej na terenie  strefy.

Dla kogo będą przewidziane strefy?

Działalność w strefie mogą prowadzić m.in.:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne, który w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej,
  • grupy producentów rolnych,
  • spółdzielnie rolników,

Rozwijanie przemysłu przetwórczego 

Ułatwienie działalności w ramach specjalnych stref rolniczych będzie sprzyjać rozwijaniu przemysłu przetwórczego związanego z produkcją rolną. Ułatwienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury przetwórczej może zwiększyć wartość dodaną produktów rolnych, co wpłynie korzystnie na rozwój tego sektora gospodarki. Jednocześnie inwestycje i rozwój nowoczesnej produkcji rolnej w specjalnych strefach rolniczych przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w sektorze rolnym, jak i pośrednio w sektorach wspierających. W efekcie, ustanowienie specjalnych stref rolniczych wpisuje się w strategię tworzenia trwałych miejsc zatrudnienia.

Bez uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego

Ustawa daje możliwość realizacji inwestycji w strefach bez konieczności wcześniejszego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Zniesienie  wymogu istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji w produkcję artykułów rolno-spożywczych może stanowić dodatkową zachętę dla przedsiębiorców do ulokowania swoich inwestycji w specjalnych strefach rolniczych- napisano w uzasadnieniu projektu.

Jednocześnie fakt tworzenia strefy przez ministra rolnictwa zapewnia, że obszary przeznaczone na strefy nie będą lokalizowane w obszarach, w których byłoby to uciążliwe dla mieszkańców. Wymóg niesprzeczności inwestycji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zapewnią, że planowane inwestycje w specjalnych strefach rolniczych będą zgodne z długofalową wizją rozwoju danego obszaru. Pozwali to na harmonijny rozwój i integrowanie nowoczesnej produkcji rolnej z oczekiwaniami mieszkańców obszarów wiejskich. Umożliwi to również skoncentrowanie działań inwestycyjnych w obszarach, które są odpowiednie pod względem rolniczym, jednocześnie chroniąc te obszary przed nadmierną urbanizacją.

wk

Fot:Konieczka

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 20:33