Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rolnicy nie dostają kredytów przez... paragraf. Będą zmiany?

Obrazek

Senat chce naprawić swój błąd i przywrócić rolnikom możliwość zaciągania kredytów. W ostatnio przyjętej ustawie na temat egzekucji komorniczej …zgubiono bowiem jeden paragraf, co spowodowało ogromne zamieszanie. 

wk20 stycznia 2022, 08:35

Kłopoty z możliwością udzielania kredytów rolnikom rozpoczęło się, gdy z inicjatywy Senatu uchwalono ustawę, która miała przenosić przepisy dotyczące egzekucji komorniczych rolników z rozporządzenia ministra sprawiedliwości do ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Celem było uregulowanie obowiązującego stanu prawnego, który nie odpowiadał zdaniem prawników standardom wyznaczonym w Konstytucji.

Ale zdaniem Związku Banków Polskich przepisy te oznaczały nic innego jak brak możliwości udzielania rolnikom kredytów

Próba naprawienia błędu

Teraz w Sejmie pojawiła się kolejna ustawa senacka, która ma ten błąd naprawić. Przyznano w niej, że przepisując treść rozporządzenia do ustawy pominięto jeden z paragrafów, który stał się przyczyną zamieszania. Przepis ten stanowił, że rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika. - Pominięcie przedmiotowego uregulowania jest nie bez znaczenia zarówno dla sektora bankowego, jak i dla samych rolników jako potencjalnych kredytobiorców, a więc klientów banków. Brak możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela ze składników majątkowych dłużnika (bo de facto taki skutek mogą mieć regulacje k.p.c. w aktualnym kształcie) powoduje, że rolnicy nie będą w stanie pozyskać finansowania prowadzonej działalności. Banki — jako podmioty, które są zobligowane do zabezpieczenia depozytów oraz wyważenia swoich portfeli kredytowych — będą wręcz zmuszone do odrzucania znaczącej większości wniosków o udzielenie kredytów pochodzących od rolników, ponieważ ci ostatni nie będą w stanie przedstawić odpowiedniego zabezpieczenia dla zaciąganych zobowiązań. Stąd też w interesie obu tych grup jest przywrócenie stanu prawnego, jaki w omawianym zakresie obowiązywał przed wejściem w życie wspomnianej ustawy – napisano w uzasadnieniu nowej ustawy.

Szybka ścieżka legislacyjna

Ze względu na pilny charakter projektu na podstawie Regulaminu Senatu przystąpiono do I czytania, mimo że nie zostały nadesłane pisemne opinie o proponowanych rozwiązaniach. W informacji przekazanej drogą mailową Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wyraził pozytywne stanowisko odnośnie do projektowanych zmian.

11 stycznia 2022 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Ustawodawcza na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt ustawy bez poprawek. 

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)