Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rząd ułatwił blokowanie inwestycji na wsi

Blokowanie uciążliwych dla środowiska inwestycji będzie łatwiejsze. Dziś rząd przyjął nowelizację ustawy, która zwiększa uprawnienia przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym.

Kamila Szałaj16 lutego 2021, 20:55
Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przygotowany przez resort klimatu i środowiska.

Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do wymogów unijnych. W ubiegłym roku Komisja Europejska uznała, że w Polsce społeczeństwo powinno mieć większy udział w postępowaniach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zdaniem KE, obecnie nasz kraj nie zapewnia organizacjom pozarządowym możliwości wniesienia odwołania i skargi do sądu od decyzji w sprawie zezwolenia na inwestycję, czym narusza unijną dyrektywę.

Dzięki przyjętym dziś przepisom inwestycje będzie można dużo łatwiej zablokować, bo rząd zwiększył uprawnienia przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym. Więc teraz organizacje ekologiczne, które, jak wiemy, nie sympatyzują z hodowcami zwierząt, będą mogły jeszcze bardziej utrudniać realizację wielu inwestycji w rolnictwie.

- Rząd RP zapewni stronom postępowania, w tym organizacjom ekologicznym (występującym w sprawie na prawach strony), możliwości zwrócenia się zarówno do właściwego organu oraz na etapie skargi do sądu, o zastosowanie środka tymczasowego w postaci wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - czytamy w uzasadnieniu do noweli ustawy.

Przyjęte dziś przez rząd przepisy zakładają m.in. możliwość wnioskowania do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej. Zapewniono tym samym dostęp organizacjom ekologicznym do wymiaru sprawiedliwości, jeśli chodzi o proces inwestycyjny prowadzony dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ponadto rozszerzono uprawnienia stron postępowania i organizacji ekologicznych dotyczące decyzji środowiskowej oraz decyzji następczych, czyli inwestycyjnych, do których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

Poza tym organizacje ekologiczne i strony postępowania – na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej – będą mogły wnioskować o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu. Z kolei na etapie postępowania sądowego – będą mogły wnioskować o zastosowanie środków tymczasowych dotyczących decyzji środowiskowej zaskarżonej do sądu.

Wprowadzono także rozwiązania, które zapewnią stronom postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych oraz organizacjom ekologicznym – na określonych warunkach – prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności – skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych ze względu na ich niezgodność z decyzją środowiskową.

Zaproponowane rozwiązania będą miały zastosowanie bez względu na przepisy poszczególnych ustaw, w tym specustaw, dotyczących wydawania i skarżenia zezwoleń inwestycyjnych.

Aby zapewnić skuteczną procedurę odwoławczą przed sądem administracyjnym, zminimalizowano ograniczenia w dostępie do tej procedury obecne w specustawach. Dotyczy to zarówno etapu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danej inwestycji, jak i samego zezwolenia na inwestycję.

Dodatkowo, wprowadzono zmiany dotyczące ograniczeń istniejących w specustawach, jeśli chodzi o możliwości stwierdzania nieważności decyzji inwestycyjnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Informacja o tej decyzji rządu wzbudziła spore poruszenie wśród rolników na Twitterze.

ksz, oprac na podst. CIR, KPRM, RCL


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)