🔔 Letnia promocja - prenumerata za 1 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

W tuczu hotelowym bez PROW

28.07.2020

Drukuj

W tuczu hotelowym bez PROW

Pozostało 0% artykułu.
Więcej przeczytasz dzięki prenumeracie lub kupując dostęp.

Masz już prenumeratę lub dostęp?

Możesz już teraz kupić dostęp do wszystkich treści lub do wybranego artykułu

Kup dostęp Kup ten artykuł za 3,69 zł Kup ten artykuł za 0 złpo wyrażeniu zgód

r e k l a m a

Tucz kontraktowy może być realizowany w różnych formach. W przypadku, gdy polega on wyłącznie na sprawowaniu przez rolnika odpłatnej opieki nad stadem i zajmowaniu się jedynie tuczem świń należących do innego podmiotu, mamy do czynienia z tzw. usługą tuczu kontraktowego. W takim przypadku rolnicy świadczą na rzecz właściciela stada prace, związane z obsługą zwierząt i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Nie ma przeniesienia własności zwierząt z integratora na rzecz rolnika.
W świetle obowiązujących przepisów taka działalność nie jest zaliczana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako rolnicza. W związku z powyższym rolnicy chcący zbudować tuczarnię przeznaczoną pod tucz nakładczy, w którym nie stają się właścicielami zwierząt, nie mogą uzyskać pomocy inwestycyjnej w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Nie ma natomiast przeszkód w pozyskaniu dofinansowania w przypadku, gdy wnioskodawca współpracuje na innych od wskazanych powyżej zasadach z podmiotami trzecimi i ma zarejestrowaną siedzibę stada, w tym zarejestrowane na siebie świnie w okresie pokrywającym się np. z przedłożonymi w ARiMR dokumentami dotyczącymi ich sprzedaży, jak również ponosi związane z ich utrzymaniem koszty (zakupu pasz, opieki weterynaryjnej itd.).

r e k l a m a

Jak informuje Agencja, bez znaczenia dla ARiMR pozostaje sposób rozliczeń pomiędzy rolnikiem a sprzedawcą – firmą, z którą zostanie zawarta umowa tuczu kontraktowego, o ile forma współpracy gwarantuje, że rolnik będzie prowadził działalność rolniczą zgodną z ustawową definicją.
Inwestycje w tuczarnie mogą być zrealizowane również w ramach PROW 2014–2020 operacje: „Premia dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Stanowisko ARiMR


W ramach PROW 2014-2020, np. w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, istnieje możliwość realizacji przez producentów rolnych inwestycji o charakterze budowlanym, w tym związanych z budową/remontem połączonym z modernizacją budynków inwentarskich, przy czym inwestycja taka musi spełniać określone przepisami wymogi.

Polecany artykuł

Ile jest tuczarni w Polsce, ile ubijamy tuczników?

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020, poz. 719 ). W ramach ww. typu operacji, pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) jeżeli w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, pomoc przyznaje się na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą, w tym również przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Termin „działalność rolnicza” definiuje art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, a do ww. definicji odwołuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008. I tak, zgodnie z tym artykułem, „działalność rolnicza" oznacza:
(i)    produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
(ii)   utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na podstawie ram ustanowionych przez Komisję, lub
(iii)  prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie, na użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) (dalej: updof) działalność rolnicza jest to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
• miesiąc - w przypadku roślin,
• 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
• 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
• 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
   - licząc od dnia nabycia.

Podstawową cechą wyżej zdefiniowanej działalności rolniczej jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Tym samym przychodami z działalności rolniczej są tylko te przychody, które pochodzą z działalności określonej w art. 2 ust. 2 updof. Jednocześnie przepis art. 2 ust. 1 updof stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Produkty rolne są efektem prowadzonej działalności rolniczej obejmującej działalność związaną z uprawą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt

W ogólnych słownikowych definicjach określa się je jako płody ziemi, produkty hodowli i rybołówstwa oraz bezpośrednio związane z nimi produkty pierwszego stopnia przetworzenia. Przykładem produktów rolnych tak określanych mogą być zboża (żyto, pszenica, jęczmień) i otrzymana z nich mąka, mleko, masło sery, owoce, warzywa, wełna itp. Produkty rolne pozyskiwane są z aktywów biologicznych, dlatego też charakteryzują się specyficznymi cechami wynikającymi z ich biologicznego charakteru.

Widziałeś już nasze video "Znamy moc naszego Ursusa 1204 de luxe"?

Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

r e k l a m a

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody