Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

W tuczu hotelowym bez PROW

Obrazek

Chcesz tuczyć świnie na kontrakcie i wybudować tuczarnię? Sprawdź, jak skonstruowana jest umowa. Nie zawsze możesz skorzystać z PROW.

Paulina Janusz-Twardowska28 lipca 2020, 12:00
Tucz kontraktowy może być realizowany w różnych formach. W przypadku, gdy polega on wyłącznie na sprawowaniu przez rolnika odpłatnej opieki nad stadem i zajmowaniu się jedynie tuczem świń należących do innego podmiotu, mamy do czynienia z tzw. usługą tuczu kontraktowego. W takim przypadku rolnicy świadczą na rzecz właściciela stada prace, związane z obsługą zwierząt i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Nie ma przeniesienia własności zwierząt z integratora na rzecz rolnika.
W świetle obowiązujących przepisów taka działalność nie jest zaliczana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako rolnicza. W związku z powyższym rolnicy chcący zbudować tuczarnię przeznaczoną pod tucz nakładczy, w którym nie stają się właścicielami zwierząt, nie mogą uzyskać pomocy inwestycyjnej w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Nie ma natomiast przeszkód w pozyskaniu dofinansowania w przypadku, gdy wnioskodawca współpracuje na innych od wskazanych powyżej zasadach z podmiotami trzecimi i ma zarejestrowaną siedzibę stada, w tym zarejestrowane na siebie świnie w okresie pokrywającym się np. z przedłożonymi w ARiMR dokumentami dotyczącymi ich sprzedaży, jak również ponosi związane z ich utrzymaniem koszty (zakupu pasz, opieki weterynaryjnej itd.).

Jak informuje Agencja, bez znaczenia dla ARiMR pozostaje sposób rozliczeń pomiędzy rolnikiem a sprzedawcą – firmą, z którą zostanie zawarta umowa tuczu kontraktowego, o ile forma współpracy gwarantuje, że rolnik będzie prowadził działalność rolniczą zgodną z ustawową definicją.
Inwestycje w tuczarnie mogą być zrealizowane również w ramach PROW 2014–2020 operacje: „Premia dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Stanowisko ARiMR


W ramach PROW 2014-2020, np. w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, istnieje możliwość realizacji przez producentów rolnych inwestycji o charakterze budowlanym, w tym związanych z budową/remontem połączonym z modernizacją budynków inwentarskich, przy czym inwestycja taka musi spełniać określone przepisami wymogi.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020, poz. 719 ). W ramach ww. typu operacji, pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) jeżeli w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, pomoc przyznaje się na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą, w tym również przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Termin „działalność rolnicza” definiuje art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, a do ww. definicji odwołuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008. I tak, zgodnie z tym artykułem, „działalność rolnicza" oznacza:
(i)    produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
(ii)   utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na podstawie ram ustanowionych przez Komisję, lub
(iii)  prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie, na użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) (dalej: updof) działalność rolnicza jest to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
• miesiąc - w przypadku roślin,
• 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
• 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
• 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
   - licząc od dnia nabycia.

Podstawową cechą wyżej zdefiniowanej działalności rolniczej jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Tym samym przychodami z działalności rolniczej są tylko te przychody, które pochodzą z działalności określonej w art. 2 ust. 2 updof. Jednocześnie przepis art. 2 ust. 1 updof stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Produkty rolne są efektem prowadzonej działalności rolniczej obejmującej działalność związaną z uprawą roślin oraz chowem i hodowlą zwierzątPicture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)