StoryEditor

5 lub 10 tys. zł pomocy dla rolników i ich rodzin. Kto może otrzymać jednorazowe wsparcie klęskowe z ARiMR?

W 2022 roku rolnicy musieli się mierzyć nie tylko z kryzysem energetycznym, rynkowym i gospodarczym, lecz także z klęskami żywiołowymi, które zabrały lub ograniczyły ich plony oraz dochody. Rolnicy i ich rodziny, które odczuły finansowe skutki niekorzystnych zjawisk pogodowych mogą się od dziś starać o specjalne, jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 5 lub 10 tys. zł. Przedstawiamy szczegółowe zasady udzielania wsparcia, terminy składania wniosków, wysokość wsparcia uzależnioną od poniesionych strat i wzory dokumentów, które trzeba złożyć w ARiMR.
18.10.2022., 14:10h

Pomoc dla poszkodowanych rodzin

Jak informowaliśmy wczoraj, Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie uruchamiające wsparcie finansowe dla rodzin, które zostały szczególnie poszkodowane w tym trudnym dla rolników roku – wzrost kosztów produkcji rolnej, połączony z problemami związanymi z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wpłynął na utratę płynności finansowej producentów rolnych. Od 18 października do 15 listopada rolnicy mogą już składać proste wnioski o przyznanie tego jednorazowego wsparcia.

Szkody spowodowane przez pogodę

Pomoc finansowa będzie dotyczyła szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję):

 • gradu,
 • deszczu nawalnego,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych,
 • powodzi,
 • huraganu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • suszy – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Komu przysługuje pomoc finansowa z ARiMR?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, wsparcie finansowe przysługuje rodzinie:

 • w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
 • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane tylko jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny, decyzją kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

Gdzie można pobrać formularze wniosków o przyznanie wsparcia?


Formularze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z ARiMR w wysokości 5 lub 10 tys. zł można pobrać ze strony internetowej Agencji. Dla wygody naszych Czytelników zamieszczamy je także poniżej:

- Formularz wniosku o przyznanie jednorazowego wsparcia z ARiMR - wersja PDF

- Formularz wniosku o przyznanie jednorazowego wsparcia z ARiMR - wersja edytowalna


Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o przyznanie wsparcia z ARiMR należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.


Jaka będzie wysokość udzielonego wsparcia?

Proponowanymi stawkami pomocy finansowej są:

1) 10 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo
 
2)  5 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:
a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.


Średnia roczna produkcja rolna ustalana jest na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy takich danych lub dokumentów zabraknie, obliczenia zostaną ustalone na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Budżet środków przeznaczonych na program pomocowy wynosi 450 mln zł. Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że potrzebna jest kwota przekraczająca 450 mln zł, do obliczenia wysokości wsparcia będzie stosowany się współczynnik korygujący. To oznacza, że finalna kwota pomocy może ulec zmniejszeniu od kwot odpowiednio 5 lub 10 tys. zł.


Co jeśli w gospodarstwie są 2 protokoły szacowania szkód?


W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie rolnym:

a)  wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo

b)  wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały suszą, a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym

wówczas pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Susze, gradobicia, uszkodzenia budynków i kradzieże. Z czym jeszcze zetknęli się polscy rolnicy w 2022 roku?


bcz, wk
fot. Walerowska

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 14:15