Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ograniczenie tonażu na drodze gminnej

Obrazek
Pytanie: Czy wójt może ustawić znak ograniczający dopuszczalną masę pojazdów poruszających się po drodze gminnej?
Andrzej Sawa2 sierpnia 2020, 15:06
Odpowiedź: Co do zasady, z drogi gminnej, jak ze wszystkich pozostałych dróg publicznych, mogą korzystać wszyscy, co wynika z art. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 470). Ograniczenia oraz wyjątki od tej zasady muszą wynikać z ustawy. Słusznie jednak podnosi się w orzecznictwie sądów administracyjnych, że drogi publiczne gminne, powiatowe czy wojewódzkie nie są budowane wyłącznie w interesie tych jednostek czy ich mieszkańców, ale w interesie ogółu użytkowników tych dróg. Artykuł 41 wymienionej ustawy stanowi, że drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton.

Drogi wojewódzkie oraz krajowe mogą dopuszczać obciążenia do 11,5 tony na jedna oś. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zarządcą drogi gminnej publicznej. Obowiązki zarządcy zostały szeroko wymienione w art. 20 i kolejnych ustawy o drogach publicznych, przy czym katalog ten nie jest pełny. Wśród obowiązków zarządcy drogi należy wymienić utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich; wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających czy przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
W ramach obowiązków zarządca drogi może również ustanawiać zakazy i ograniczenia w korzystaniu dróg, podyktowane bezpieczeństwem ludzi i mienia, ochroną przyrody, zabytków itp. Wszystko to odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. DzU z 2017 r., poz. 784), wydanego na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Nie wdając się w szczegóły tych skomplikowanych aktów prawnych, wystarczy ograniczyć się do stwierdzenia, że ograniczenie ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej leży w kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Użytkownicy drogi nie są jednak skazani na decyzję zarządcy drogi. Co prawda, wprowadzenie takiego ograniczenia nie następuje na mocy decyzji administracyjnej, od której można złożyć odwołanie, jednak pomimo to podlega ono kontroli sądów administracyjnych (np. wyrok WSA w Krakowie z 9 września 2012 r., III SA/Kr 1050/10). Zainteresowany winien wnieść skargę do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni licząc od dnia dowiedzenia się o zatwierdzeniu zmiany organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu ograniczenia.
as


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)