Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Prawo: obowiązkowe umowy na dostawę produktów rolnych

Obrazek

Aby wzmocnić pozycję producentów rolnych względem firm handlowych i przetwórczych polski rząd zdecydował się na wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych. Nowe prawo wejdzie w życie już za kilka dni. Co zyskają na nim rolnicy?

Bartłomiej Czekała5 lutego 2017, 10:39

Zgodnie z nowymi przepisami, od 11 lutego 2017 r. Agencja Rynku Rolnego będzie mogła nakładać na firmy handlowe i przetwórcze kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z rolnikiem. Kary pieniężne mogą być nałożone za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów rolnych takich jak:

 • zboża,
 • cukier,
 • susz paszowy,
 • nasiona,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • owoce i warzywa,
 • produkty z przetworzonych owoców i warzyw,
 • mleko i przetwory mleczne,
 • wołowina i cielęcina,
 • wieprzowina,
 • baranina i kozina,
 • jaja, mięso drobiowe,
 • produktów pszczele,
 • wino,
 • alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

Organem uprawnionym do kontroli i nakładania kar pieniężnych będzie dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.

Jak powinna wyglądać umowa?

Zgodnie z nowymi pzrepisami umowa na dostawę produktów rolnych musi być sporządzona w formie pisemnej przed dostawą i powinna zawierać w szczególności następujące elementy:

 1. Cenę do zapłaty za dostawę. Cena określona w umowie jest niezmienna lub jest obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych.
 2. Ilość i jakość produktów. Umowa powinna określać ilość i parametry jakościowe dostarczanych produktów rolnych wraz z terminem realizacji dostaw.
 3. Okres obowiązywania umowy. Umowa może być sporządzana na czas ograniczony lub nieograniczony. Powinna zawierać klauzule dotyczące rozwiązania umowy. Obecnie nie jest uregulowany minimalny okres obowiązywania umowy. Strony umowy w dwustronnych negocjacjach określają długość obowiązywania umowy.
 4. Szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności.
 5. Ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych.
 6. Przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych zawieranych przez producentów, odbiorców, przetwórców lub dystrybutorów, w tym elementy powyżej określone, są swobodnie negocjowane pomiędzy stronami.

Wyjątki

Umowa nie jest wymagana w przypadku, gdy produkty rolne dostarczane są przez producenta nabywcy, mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach jak wymogi dotyczące umów wynikające  z ustawy.

Wysokość kary

Jak informuje resort rolnictwa, nabywanie przez przedsiębiorców produktów rolnych bez wymaganych lub niespełniających warunków umów będzie skutkowało nałożeniem przez Agencję Rynku Rolnego sankcji w formie kary pieniężnej w wysokości 10% wartości produktów zakupionych wskutek wadliwej umowy. Na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, czy jej wysokość, nie będą miały wpływu ani odstąpienie od umowy, ani zmniejszenie jej wartości (np. poprzez wystawienie faktury korygującej).

oprac. bcz na podstawie MRiRW

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)