Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Biogazownie rolnicze – ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji. Jakie będą efekty nowelizacji ustawy?

Obrazek

Rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych został skierowany do Sejmu. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, a także niezależności energetycznej Polski, poprzez rozwój biogazowni rolniczych.

wk8 maja 2023, 13:58
W rejestrze wytwórców biogazu rolniczego prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Rolnictwa, według danych na dzień 19 kwietnia 2023 jest 125 wytwórców biogazu rolniczego, którzy prowadzą łącznie 150 instalacji o łącznej mocny zainstalowanej 144,8 MW.

- Przygotowana ustawa odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, sterowalnych i odpornych na zmienne uwarunkowania meteorologiczne i czynniki zewnętrzne instalacji odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Przyjmuje się, że biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8 000 godzin rocznie (90% czasu), w przeciwieństwie do innych instalacji OZE, których sprawność energetyczna waha się od 10 do 30%. W świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej i w dobie kryzysu energetycznego – zwiększanie udziału stabilnych i niezależnych od zewnętrznych dostawców energii instalacji jest szczególnie istotne -napisano w uzasadnieniu projektu.

Biogazownie rolnicze są ważnym elementem systemu gospodarki obiegu zamkniętego, a przez to mają kluczowe znaczenie dla gospodarstw rolnych i zakładów, które zajmują się przetwórstwem rolno-spożywczym. Powstająca biomasa wykorzystana może być w lokalnej biogazowni do wytworzenia energii elektrycznej, ciepła i biogazu rolniczego, a także biometanu w sposób przyjazny dla środowiska.
Rozwiązania legislacyjne są adresowane do podmiotów związanych z obszarami wiejskimi, a ich celem jest wzmocnienie roli, jaką odgrywa biogazownia w gospodarce wiejskiej. Biogazownia zastąpić ma produkcję energii z paliw kopalnianych, tym samym zmniejszy emisję dwutlenku węgla i substancji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska.

Pozwolenie na budowę – ułatwienia w procesie inwestycyjnym

W projekcie przyjęto m.in. rozwiązanie, które ma wprowadzić ułatwienie w procesie inwestycyjnym, w toku postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a także postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, będzie realizowane przez strony postępowania w taki sposób, aby brały w nim udział podmioty, na które faktycznie może oddziaływać powstająca biogazownia. Rozumieć to należy tak, podmioty związane z nieruchomościami co do zasady sąsiadującymi z nieruchomością, gdzie zlokalizowana jest biogazownia rolnicza. Jest to odpowiedź na postulaty branży, w których wskazywano problemy w czasie inwestycji na tym etapie.

Wykorzystanie substratu – nie będzie wymagana procedura administracyjna

Kolejną zmianą jest wprowadzenie ułatwienia w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu. Wskazane w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu wykonawczym substraty, które spełniają warunki uznania za produkt uboczny, nie będą wymagały przeprowadzenia określonej procedury administracyjnej przed odpowiednim marszałkiem województwa w przedmiocie potwierdzenia spełnienia warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Produkty pofermentacyjny – bez konieczności pozwolenia

W wykorzystaniu produktu pofermentacyjnego również przewidziane są ułatwienia. Ma być określone, że wymieniony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa surowiec będzie mógł być wprowadzony do obrotu, jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Ustawa przewiduje także ułatwienia w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego, poprzez określenie, że wymieniony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania stosownego pozwolenia. Ma to w efekcie umożliwić producentom zbycie i zagospodarowanie do bezpośredniego rolniczego wykorzystania.

Poferment jest wynikiem fermentacji metanowej, a więc traci właściwości odorowe. W przypadku nieprzetwarzania różnego rodzaju produktów ubocznych lub odpadów pochodzących z przetwórstwa żywności w biogazowniach rolniczych mogą one podlegać unieszkodliwianiu. Prowadzi to z jednej strony do wzrostu emisji substancji do atmosfer, a z drugiej strony do utraty masy organicznej, która mogłaby posłużyć do użyźniania gleby.


Zobacz także: Polska stanie się potentatem w produkcji biometanu?


Część wykorzystywanej w instalacji biomasy musi pochodzić z miejscowego gospodarstwa rolnego lub z zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, na którym znajduje się instalacja. Zasadne nie jest nakładanie wymogu co do minimalnego udziału substratu wykorzystanego w biogazowni z gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, a także maksymalnego limitu substratów pochodzących z innych miejsc. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi taki zabieg legislacyjny spowodowałby utrudnienia dla efektywnego wykorzystania w biogazowniach rolniczych dostępnych lokalnie zasobów.

Sytuacja, w której substrat będzie pochodził wyłącznie z innych miejsc niż gospodarstwo rolne, czy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego, na którego terenie zlokalizowana biogazownia rolnicza jest niedopuszczalna.

Ograniczenie to jest uzasadnione tym, że powstała na podstawie projektowych przepisów biogazownia ma mieć zapewniony łatwi i stabilny dostęp do substratu, który jest niezbędny do jej prawidłowego funkcjonowania.

Jakie będą efekty nowelizacji przepisów o biogazowniach rolniczych?

Efektem wprowadzonych zmian będzie:
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego i niezależności obszarów wiejskich, które zajmują niemal 93% powierzchni Polski, gdzie mieszka lub prowadzi działalność około 30% wszystkich odbiorców energii;
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, a przez to także obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery;
  • obniżenie kosztów działalności rolniczej, co będzie skutkiem niższych kosztów energii związanych z korzystaniem ze stabilnego odnawialnego źródła energii w oparciu o lokalnie dostępny substrat, a także wprowadzonym ułatwieniom w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego jako nawozu;
  • aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości wykorzystującej energię elektryczną lub cieplną, lub biogaz z biogazowni rolniczej;
  • powstanie nowych miejsc pracy;
  • rozwój lokalny,
  • potencjalne zwiększenie wpływów do budżetu gminy z tytułu podatków, dzięki którym gmina będzie mogła finansować inwestycje potrzebne i przyjazne mieszkańcom.
wk
fot. Jan Bromberek


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)