Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich – nowe propozycje stawek na 2023 rok

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa proponuje nowe maksymalne stawki ubezpieczeń rolniczych na 2023 r. W przyszłym roku na dopłaty do rolniczych polis rząd dopłaci ponad 1,1 mld zł.

wk24 października 2022, 14:05

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. został właśnie przesłanych do konsultacji społecznych.

Nowe, wyższe stawki ubezpieczeń upraw w 2023 roku

MRiRW proponuje, aby w 2023 r. obowiązywały następujące maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 ha upraw rolnych (w nawiasach wysokość stawek 2022 r.):


 • 26 300 zł – dla zbóż, (2022 - 20 300 zł)
 • 13 600 zł – dla kukurydzy, (11 400 zł)
 • 13 400 zł – dla rzepaku i rzepiku, (12 700 zł)
 • 48 000 zł – dla chmielu, (48 000 zł)
 • 39 700 zł – dla tytoniu, (34 900 zł)
 • 188 200 zł – dla warzyw gruntowych, (235 300 zł) 
 • 130 900 zł – dla drzew i krzewów owocowych, (106 700 zł)
 • 79 600 zł – dla truskawek, (60 200 zł)
 • 39 100 zł – dla ziemniaków, (38 600 zł)
 • 12 200 zł – dla buraków cukrowych, (10 000 zł)
 • 16 500 zł – dla roślin strączkowych; (16 500 zł)

Stawki ubezpieczeń zwierząt gospodarskich też wzrosną w 2023 roku


Z kolei do 1 sztuki zwierzęcia proponuje się następujące stawki (w nawiasach wysokość stawek 2022 r.):

 • 14 200 zł – dla bydła,  (10 000 zł)
 • 14 400 zł – dla koni, ( 12 300 zł)
 • 1 100 zł – dla owiec, (920 zł)
 • 700 zł – dla kóz, (700 zł)
 • 1 800 zł – dla świń, (1600 zł) 
 • 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek, (53 zł) 
 • 65 zł – dla kaczek, (65 zł)
 • 250 zł – dla gęsi, (250 zł)
 • 210 zł – dla indyków, (150 zł)
 • 1 100 zł – dla strusi (1100 zł).

- W projekcie rozporządzenia określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak obliczono stawki ubezpieczeń rolniczych?

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2021 i pierwsze półrocze 2022 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za rok 2021 i prognoz na lata 2022-2023. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

Po co nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń?

Przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia gospodarskiego ustala producent rolny indywidualnie z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w niniejszym projekcie rozporządzenia. Zatem wysokość sum ubezpieczenia jest ustalana w drodze negocjowania umowy ubezpieczenia pomiędzy producentem rolnym a zakładem ubezpieczeń. Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma także na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ile pieniędzy z budżetu na ubezpieczenia rolnicze w 2023 roku?

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1,120 mld zł. W tym kwota 920 mln zł w części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa oraz 200 mln zł w ramach rezerwy celowej.

wk
Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)