Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

Zwalczanie agrofagów w ziemniakach i pomidorach. Jakie skutki dla rolników ma nowe rozporządzenie?

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa postanowiło wydać rozporządzenie „w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum”. Obie bakterie na terenie Unii Europejskiej posiadają status organizmu kwarantannowego i podlegają obowiązkowemu zwalczaniu. Co to zmienia dla rolników?

wk26 listopada 2022, 07:30

W unijnych przepisach określone zostały zasady postępowania z zakażonymi lub uznanymi za prawdopodobnie zakażone określonymi roślinami (czyli bulwami i roślinami ziemniaka oraz roślinami pomidora). Dopuszczono jednocześnie zastosowanie także innych sposobów wykorzystania lub unieszkodliwiania zakażonych bulw i roślin ziemniaka oraz pomidora jeśli nie niesie to za sobą ryzyka rozprzestrzeniania tych agrofagów. Urzędowy nadzór nad zwalczaniem obu bakterii sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Jak środki zwalczania Clavibacter sepedonicus?

I tak rozporządzenie zgodnie z unijnymi dyrektywami obejmuje nakaz:

 1. przeznaczenia bulw ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus po bezpośrednim dostarczeniu do zakładów zbiorowego żywienia, do konsumpcji w tych zakładach, w przypadku gdy istnieje w nich możliwość unieszkodliwiania resztek tych bulw w sposób wykluczający ryzyko rozprzestrzenienia się Clavibacter sepedonicus lub
 2. przeznaczenia bulw lub roślin ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus do skarmiania zwierząt, na surowo lub po uprzednim zakiszeniu, pod warunkiem że:
  – pochodzący od tych zwierząt obornik zostanie poddany gorącej fermentacji, w trakcie której zostanie osiągnięta temperatura wynosząca minimum 65°C przez co najmniej trzy dni, a następnie wykorzystany na gruncie, na którym nie będą uprawiane przez okres co najmniej: – roku – ziemniaki, – dwóch lat – ziemniaki przeznaczone do sadzenia,
  – maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania, inne przedmioty oraz przechowalnie lub ich części, które miały kontakt z zakażonymi bulwami ziemniaka, zostaną poddane odkażeniu przez oczyszczenie i dezynfekcję, lub
 3. zakopania roślin lub bulw ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus na polu, na którym były one uprawiane, lub
 4. wykorzystania bulw lub roślin ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus do produkcji biogazu, w przypadku gdy:
  – przed rozpoczęciem produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 70°C przez co najmniej godzinę lub
  – w trakcie produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 50°C przez co najmniej 24 godziny.

Jak środki zwalczania Ralstonia solanacearum?

Z kolei w przypadku Ralstonia solanacearum przepisy obejmują nakaz wykorzystania bulw lub roślin ziemniaka lub roślin pomidora uznanych za zakażone do produkcji biogazu, w przypadku gdy:

 1. przed rozpoczęciem produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka lub rośliny pomidora zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 70°C przez co najmniej godzinę lub
 2. w trakcie produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka lub rośliny pomidora zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 50°C przez co najmniej 24 godziny.

Jakie skutki dla rolników?

„Przyjmowane projektowanym rozporządzeniem rozwiązanie jest zatem działaniem na korzyść podmiotów – producentów ziemniaka i pomidora, ponieważ poprzez utrzymanie dotychczasowego katalogu dopuszczalnych sposobów zagospodarowania określonych roślin zakażonych lub uznanych za prawdopodobnie zakażone przyczynia się ono do eliminacji ognisk występowania bakterii Clavibacter sepedonicus lub Ralstonia solanacearum oraz zapobieżenia rozprzestrzenieniu się tych bakterii„ czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.


wk
fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)