Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dzierżawa państwowych gruntów nawet na 15 lat! Zobacz nowe zasady!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował nowe zasady przedłużania dzierżaw. Co do zasady będzie to możliwe do 8 i 15 lat. Ale w szczególnych przypadkach Dyrektor Generalny KOWR będzie mógł zgodzić na dłuższy okres dzierżawy. W nowych zasadach będą także reguły wyłączenia części dzierżawionych gruntów.

19 października 2017, 06:40
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikowało właśnie podpisany przez swojego Dyrektora Generalnego zarządzenie w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  W dokumencie tym ustalono, że z uwzględnieniem okresu pozostającego do wygaśnięcia umowy, umowy dzierżawy mogą być przedłużone:
 
  • do 15 lat - jeżeli dzierżawcą nieruchomości jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, albo osoba nie mająca więcej niż 40 lat, jeśli nie spełnia wyłącznie wymogu dotyczącego 5-letniego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • do 8 lat - jeżeli dzierżawcą nieruchomości nie jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nowe wyłączenia

W odniesieniu do takich umów, KOWR przed przedstawieniem warunków dalszej dzierżawy będzie dokonywać analizy pod względem ewentualnego zapotrzebowania na grunty, zgłaszanego przez okolicznych rolników oraz aktualnej sytuacji dzierżawcy (np. profil prowadzonej produkcji rolniczej, udział w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków unijnych, poziom zatrudnienia, nakłady poniesione w ramach prowadzonej działalności rolniczej). Ustalenia te powinny stanowić kryterium ewentualnego wyłączenia z umowy gruntów w chwili wydłużenia okresu dzierżawy, czy też zamieszczenia w umowie takiego zastrzeżenia, które umożliwiłoby wyłączenie w przyszłości gruntów w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania.

W przypadku, gdy w momencie określania warunków dalszej dzierżawy istnieje znaczne zapotrzebowanie na grunty ze strony okolicznych rolników indywidualnych jednak z uzasadnionych względów np. gospodarczych, społecznych, formalno-prawnych – nieprzedłużenie okresu trwania umowy dzierżawy lub zmniejszenie przedmiotu dzierżawy wywołałoby negatywne skutki – KOWR powinien zaproponować dzierżawcy krótszy okres dzierżawy, albo wskazać późniejszy termin wyłączenia gruntów. Pozwoliłoby to na przeprowadzenie racjonalnej restrukturyzacji dzierżawionej nieruchomości, a dzierżawcy - na podjęcie działań mających na celu zmianę profilu lub ograniczenie prowadzonej działalności rolniczej.

Dłuższe umowy

Wydłużanie umów na wskazane wyżej okresy stanowić będzie generalną zasadą przy rozpatrywaniu przez KOWR wniosków dzierżawców. Jednakże mając na uwadze specyfikę działalności rolniczej i szereg występujących uwarunkowań (np. profil prowadzonej produkcji rolniczej, nakłady poniesione w ramach prowadzonej działalności rolniczej) - wydłużenie umowy na powyższe okresy może być niewystarczające. Dlatego też, w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgoda Dyrektora Generalnego KOWR, wydłużenie umowy może nastąpić na dłuższy okres.

Może to mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy:
  • dzierżawca poniósł znaczne nakłady finansowe w ramach prowadzonej działalności rolniczej, czy też nabył znaczną część dzierżawionej nieruchomości, w tym także ośrodek gospodarczy, z rozłożeniem zapłaty ceny sprzedaży na raty lub z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu - natomiast przedłużenie umowy dzierżawy, ze względu na poniesione koszty, jest niezbędne do zachowania stabilności gospodarowania oraz płynności finansowej gospodarstwa,
  • przedmiotem dzierżawy są nieruchomości stawowe lub też grunty, na których znajdują się plantacje kultur wieloletnich,
  • jest to niezbędne do przyznania dzierżawcy pomocy finansowej współfinansowanej lub finansowanej ze środków pomocowych, przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze (np. wysokość zatrudnienia, profil produkcji.     wk

Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ