Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Korzystne zmiany w prawie dla emerytów, rencistów i ubezpieczonych w KRUS

Obrazek

Prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego czy doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej, to tylko niektóre ze zmian, które weszły w życie 15 czerwca za sprawą kwietniowej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zobacz co jeszcze zmieniło się w przepisach.

Karol Pomeranek19 czerwca 2022, 08:00

Co znalazło się wśród najważniejszych zmian?

Emerytura w pełnej wysokości

Jedną z najważniejszych zmian jest pojawienie się prawa do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego. Jak czytamy w znowelizowanych przepisach, rolnicy będą mogli pracować i jednocześnie otrzymywać swoją emeryturę rolniczą, tak samo, jak dzieje się to w przypadku emerytów pobierających świadczenie z ZUS, a rolnik emeryt nie będzie już musiał wyzbywać się gospodarstwa rolnego – jak miało to miejsce dotychczas – żeby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości.

Jak wyjaśnia KRUS, emerytom, którzy mieli zawieszoną wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej z powodu prowadzenia działalności rolniczej, Kasa podejmie z urzędu wypłatę świadczenia w pełnej wysokości w lipcowych terminach płatności, a w czerwcu dokona wyrównania części uzupełniającej za ten miesiąc.

– Przy wznowieniu wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej osobom, które ukończyły 75 lat życia, zostanie z urzędu podjęta wypłata dodatku pielęgnacyjnego. Osobom takim ośrodki pomocy społecznej wstrzymają wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego. 

Co ważne, działanie z urzędu nie wymaga od rolników składania jakichkolwiek wniosków.

Ochrona dla ubezpieczonych

Kolejna ważna zmiana dotyczy ubezpieczonych całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy posiadają co najmniej 25 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowego. Oni uzyskują również prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

Jak czytamy, do 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego zalicza się m.in. okresy ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz okresy innego ubezpieczenia, w tym za granicą.

Wojsko do emerytury

W myśl przepisów, które właśnie weszły w życie, osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim przed dniem 1 stycznia 1999 r. – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok. Jak pamiętamy, dotychczas osobom tym nie uwzględniano do emerytury rolniczej okresów innego ubezpieczenia społecznego.

Skrócenie okresu umowy dzierżawy

Dzięki nowelizacji, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej z tyt. niezdolności do pracy może zawrzeć umowę dzierżawy na okres, na jaki zostało przyznane jej prawo do renty (np. na rok lub 2-3 lata). Wcześniej zaś podstawę do wypłaty okresowej renty rolniczej z tyt. niezdolności do pracy stanowiła umowa dzierżawy zawarta na co najmniej 10 lat.

Rozszerzony katalog osób

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej) nadal podlegają temu ubezpieczeniu pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułów:

  • pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  • pobierania stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych,
  • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej.

Ponadto – jak czytamy w komunikacie – rolnicy i domownicy, którzy zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników z uwagi na objęcie ubezpieczeniem powszechnym w ZUS z tych tytułów, mogą złożyć w KRUS wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Rehabilitacja i turnusy

To nie koniec zmian. Dzięki nowym zapisom, już od 1 stycznia 2023 r. KRUS może kierować osoby uprawnione do emerytury rolniczej na 21-dniowy turnus rehabilitacyjny.

Co więcej, również od początku przyszłego roku KRUS będzie kierował do centrów rehabilitacji rolników także ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych na tzw. 7-dniowe turnusy regeneracyjne.

Karol Pomeranek

źródło: KRUS
Fot. Envato Elements

 Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)