Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

25 mld euro dotacji w Planie Strategicznym WPR – jak rolnicy będą mogli skorzystać z tych pieniędzy?

Obrazek

Sejm przyjął ustawę o Planie Strategicznym, która umożliwi rozdysponowanie ponad 25 mld euro dotacji. Rząd apelował do parlamentarzystów o szybkie tempo prac, tak aby rolnicy mogli złożyć wnioski już 15 marca, a 1 grudnia rozpoczęła się wypłata pieniędzy.

wk30 stycznia 2023, 16:34

Podstawowym celem uchwalonej przez Sejm ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej jest stworzenie podstaw prawnych reformy Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie krajowym od roku 2023.

Plan Strategiczny wiąże się z zupełnie nowym podejściem do wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. W jednym dokumencie ujęte zostały zarówno interwencje w formie płatności bezpośrednich, interwencje sektorowe, I filar WPR, jak i interwencje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, pomoc techniczna, czyli II filar WPR, a także przejściowe wsparcie krajowe finansowane ze źródeł budżetowych tłumaczył w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Wprawdzie unijne przepisy w tym zakresie wiążą w całości i są stosowane bezpośrednio, państwa członkowskie zobligowane są do ustanowienia odpowiedniego systemu zarządzania i kontroli oraz do przyjęcia wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

Jaki przewidziano budżet Planu Strategicznego?

Plan Strategiczny WPR będzie realizowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR.

Dodatkowo w I filarze WPR realizowane będzie przejściowe wsparcie krajowe finansowane w całości z budżetu krajowego. Wydatki związane ze wsparciem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dodatkowo współfinansowane będą ze środków krajowych. W ramach środków krajowych na ten cel planuje się przeznaczyć ponad 3,2 mld euro. W sumie środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w Planie Strategicznym wynoszą 25,2 mld euro.

Jakie cele ustawy?

Główne cele projektowanej ustawy to określenie:

 • podmiotów uczestniczących w realizacji Planu Strategicznego oraz ich zadań;
 • podstawowych zadań przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach interwencji objętych planem strategicznym oraz przejściowego wsparcia krajowego i pomocy technicznej;
 • zasad przeprowadzania kontroli w ramach planu strategicznego;
 • zasad instrumentów finansowych;
 • zasad funkcjonowania krajowej sieci wspólnej polityki rolnej KSOW.

Jakie przewidziano systemy płatności i na jakich warunkach?

Rozwiązania na nową perspektywę finansową UE będą wzorowane na dotychczasowych przepisach. Akredytowaną agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a instytucjami pośredniczącymi oraz podmiotami wdrażającymi – samorządy województw.
Przewidziano dwie drogi przyznawania pomocy:

 • na podstawie umowy o przyznaniu pomocy;
 • w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku pomocy przyznawanej w drodze decyzji pomoc jest przekazywana, jeśli są spełnione warunki jej przyznania określone w przepisach Unii Europejskiej, w przepisach projektowanej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy.

Czytaj także: Wiceminister Kołakowski na IX Forum Sektora Wołowiny: Chów bydła ma być podstawą polskiego rolnictwa

W drodze decyzji przyznawane będą, tak jak dotychczas, płatności w ramach wsparcia bezpośredniego:

 • podstawowe wsparcie dochodów – odpowiednik obecnie obowiązującej jednolitej płatności obszarowej;
 • płatność redystrybucyjna;
 • płatność dla młodych rolników;
 • wsparcie związane z produkcją przyznawane w 13 sektorach:
  - w czterech sektorach produkcji zwierzęcej: młode bydło, krowy, owce, kozy,
  - oraz w dziewięciu sektorach produkcji roślinnej obejmujących: rośliny strączkowe na nasiona, rośliny pastewne, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, chmiel, len i konopie włókniste.

 Tak jak dotychczas przyznawane będzie także przejściowe wsparcie krajowe – finansowane w całości z budżetu krajowego – w formie płatności niezwiązanej do tytoniu oraz uzupełniającej płatności podstawowej. Płatności te wspierać będą przede wszystkim dochody polskich rolników, przy czym niektóre z nich zaprojektowane zostały w taki sposób, aby w szczególności wspierać aktywne małe i średnie gospodarstwa rolne, które mają realne szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków i zmian oczekiwań konsumentów  wyjaśnił wiceminister R. Bartosik.

Nowość, czyli ekoschematy - dostępne dla wszystkich rolników

Nowym elementem systemu płatności bezpośrednich wspierających realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt będą ekoschematy. Będą one rodzajem płatności bezpośredniej przyznawanej za realizację praktyk, które wykraczają ponad podstawowe wymogi określone w warunkowości. Zadaniem ekoschematów jest realizacja wszystkich celów środowiskowych i klimatycznych Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących:

 • łagodzenia zmian klimatu,
 • wspierania zrównoważonego rozwoju,
 • ochrony zasobów naturalnych (woda, gleba i powietrze),
 • ochrony bioróżnorodności.

 Projektując ekoschematy, starano się zapewnić, aby były one dostępne dla wszystkich rolników, a przez to powszechnie stosowane w gospodarstwach – zapewnił wiceminister Bartosik.

Jakie płatności znalazły się w II filarze?

W ramach drugiego filara WPR będą przyznawane środki na:

 • płatności ONW,
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne,
 • płatności ekologiczne i premie z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych,
 • wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych.

W przypadku pozostałych interwencji Planu Strategicznego pomoc będzie przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy, a warunki, na jakich będzie możliwe przyznanie tej pomocy, będzie określać co do zasady regulamin danego naboru wniosków o przyznanie pomocy opracowany w zgodzie z wytycznymi instytucji zarządzającej.

Potrzeba szybkich prac parlamentarnych - od kiedy wypłaty i zaliczki?

 Z uwagi na harmonogram rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz niektórych płatności w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, który został zaplanowany na dzień 15 marca, projektowana ustawa powinna wejść w życie w jak najkrótszym czasie. Dotrzymanie tego terminu pozwoli na terminową wypłatę płatności rolnikom od 1 grudnia oraz da możliwość wypłaty zaliczek od 1 października – podsumował Ryszard Bartosik.

Za przyjęciem ustawy głosowało 431 posłów, przeciw 12, a nikt się nie wstrzymał od głosu.

wk
fot. sejm.gov.plWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)