Młody rolnik: Jakie kwalifikacje są potrzebne by otrzymać 100 tys. zł?

Młody rolnik: Jakie kwalifikacje są potrzebne by otrzymać 100 tys. zł?

Pytanie: Chciałbym skorzystać z dofinansowania dla młodego rolnika. Posiadam wykształcenie podstawowe i gimnazjalne i 5 letni staż w rolnictwie. Czy spełniam wymagania aby skorzystać z premii? Jeżeli nie spełniam warunków co muszę uzupełnić?

r e k l a m a

Kandydat do premii dla młodego rolnika powinien legitymować się kwalifikacjami zawodowymi – te określone są szczegółowo w par. 5 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.982).

Zgodnie z tymi przepisami, warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:
  1. stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub z dziedziny nauk weterynaryjnych lub
  2. ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub na kierunkach studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), lub;
  3. ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą, lub
  4. kwalifikacje w zawodzie wymienionym w ust. 2 (technik rolnik; technik ogrodnik; technik architektury krajobrazu; technik hodowca koni; technik pszczelarz; technik weterynarii - w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt; technik agrobiznesu; technik mechanizacji rolnictwa; technik turystyki wiejskiej) i 3 ( zawody rolnicze nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: rolnik; ogrodnik; pszczelarz; mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) załącznika nr 1 do rozporządzenia: , lub
  5. wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  6. tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, zaloguj się lub zarejestruj poprzez zakładkę "Logowanie/rejestracja".

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii