Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Młody rolnik: Jakie kwalifikacje są potrzebne by otrzymać 100 tys. zł?

Obrazek

Pytanie: Chciałbym skorzystać z dofinansowania dla młodego rolnika. Posiadam wykształcenie podstawowe i gimnazjalne i 5 letni staż w rolnictwie. Czy spełniam wymagania aby skorzystać z premii? Jeżeli nie spełniam warunków co muszę uzupełnić?

Grzegorz Ignaczewski12 stycznia 2018, 06:00
Kandydat do premii dla młodego rolnika powinien legitymować się kwalifikacjami zawodowymi – te określone są szczegółowo w par. 5 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.982).

Zgodnie z tymi przepisami, warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:
  1. stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub z dziedziny nauk weterynaryjnych lub
  2. ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub na kierunkach studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), lub;
  3. ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą, lub
  4. kwalifikacje w zawodzie wymienionym w ust. 2 (technik rolnik; technik ogrodnik; technik architektury krajobrazu; technik hodowca koni; technik pszczelarz; technik weterynarii - w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt; technik agrobiznesu; technik mechanizacji rolnictwa; technik turystyki wiejskiej) i 3 ( zawody rolnicze nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: rolnik; ogrodnik; pszczelarz; mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) załącznika nr 1 do rozporządzenia: , lub
  5. wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  6. tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:
  1. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  2. był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.

Pomoc może być przyznana osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Oznacza to, że w opisanym przypadku może Pan ubiegać się o przyznanie premii, jednak w ciągu 3 lat od otrzymania decyzji o jej przyznaniu konieczne będzie uzupełnienie wykształcenia rolniczego przynajmniej na poziomie rolniczej szkoły zawodowej.


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)