Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Dłuższy czas na wniosek o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Tarcza antykryzysowa wydłużyła termin składania wniosków o zwrot nieruchomości, które wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa ponad 20 lat temu, lecz okazały się być zbędne na cel wywłaszczenia.

Andrzej Sawa14 maja 2020, 13:09
Za czasów PRL powszechnie wywłaszczane były nieruchomości, argumentując to realizacją celów publicznych. Zabierano ziemię pod budownictwo tzw. uspołecznione, przedsiębiorstwa państwowe, drogi itp. Wypłacano za nie rekompensaty finansowe, ale znacznie poniżej wartości. Na niektórych nieruchomościach nie zrealizowano zamierzonych inwestycji publicznych lub zbudowano co innego. Podstawą wywłaszczenia była decyzja wywłaszczeniowa lub umowa, która w praktyce była przymusowa.

Możliwość ubiegania się o zwrot nieruchomości, która okazała się być zbędna na cel wywłaszczenia zakłada art. 137 ustawy z 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami, która precyzuje, że:

1.    Nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:

a) pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo
b) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.

2.    Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część.

Można starać się o zwrot nieruchomości jedynie wtedy, gdy jest ona własnością Skarbu Państwa lub samorządu. Jeżeli stała się ona własnością prywatną, prawo do zwrotu już nie przysługuje, podobnie jak przy użytkowaniu wieczystym. O zwrot mogą ubiegać się dawni właściciele, współwłaściciele lub ich spadkobiercy.

Przewidziano dwa terminy składania wniosków o zwrot. Jeżeli organ zawiadomił byłego właściciela lub jego spadkobierców o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu – mają oni 3 miesiące od daty otrzymania zawiadomienia na złożenie wniosku. Taki sam termin obowiązuje gdy organ dokonał zawiadomienia w trybie publicznego zawiadomienia. Jeśli zaś organ nie dokonał takiego zawiadomienia przysługuje 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna (podpisanie umowy o zbyciu nieruchomości) – na dochodzenie zwrotu nieruchomości. Tarcza antykryzysowa 2.0 bieg terminów administracyjnych. Pierwotnie termin miał minąć 14 maja br., doszło dalsze 45 dni. Tyle czasu właśnie mają byli właściciele na składanie wniosków o zwrot.

Wnioski o zwrot nieruchomości można składać do wydziałów geodezji właściwych miejscowo starostw, procedura nie przewiduje opłat. Do wniosku należy dołączyć decyzję wywłaszczeniową, ewentualnie postanowienie sądowe o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Więcej szczegółowych informacji na blogu mec. Jana Górskiego odszkodowanieodpanstwa.netPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)