Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Bioasekuracja, grodzenie lasów, bat na ekologów i odstrzał dzików przez wojsko, czyli specustawa dot. zwalczania ASF

Obrazek

Przykręcenie śruby myśliwym, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, ekologom oraz umożliwienie służbom mundurowym zaangażowanie się w polowania. Do Sejmu trafiła specustawa zakładająca przyśpieszenie działań zmierzających do walki z afrykańskim pomorem świń. Jej celem jest bardziej zdecydowany sposób walki z populacją dzików.

wk18 grudnia 2019, 08:36
- Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest potrzeba uszczegółowienia przepisów prawnych obowiązujących w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz wskazania dodatkowych działań niezbędnych do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzeniania się takich chorób, szczególnie u zwierząt wolno żyjących (dzikich). Wprowadzane zmiany są konieczne, w szczególności ze względu na potrzebę podjęcia, przez zaangażowane podmioty, dodatkowych działań zmierzających do usprawnienia procesu redukcji populacji dzika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na kluczową rolę tych zwierząt jako rezerwuaru i wektora ASF - napisano w uzasadnieniu ustawy.

Projekt przewiduje zmiany kilku ustawach.

Zmiana w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Aktualnie w przepisach tej ustawy brak jest przepisów pozwalających na przeznaczenie środków finansowych pochodzących z funduszu leśnego na zapobieganie dalszego rozprzestrzeniania się ASF, w tym w szczególności na wykonanie ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych.

Proponowana zmiana ma na celu to zmienić. Jednocześnie proponuje się umożliwienie sfinansowania kosztów ogrodzeń wykonanych przed wejściem w życie przepisów projektowanej ustawy w województwach lubuskim i wielkopolskim, których celem było ograniczenie migracji dzików, w związku z ASF. 

Zmiana w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ta zmiana dotyczy uproszczenia procedur w zakresie budowy niecek dezynfekcyjnych w ramach dostosowywania gospodarstw do zasad bioasekuracji w związku z występowaniem ASF, które mają być zwolnione z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takie inwestycje są coraz bardziej powszechne w związku z walka z ASF.  

Zmiana ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie

Nowelizacja ma wprowadzić także przepisy określające możliwość wnioskowania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o udzielenie pomocy przez Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, ochotniczą straż pożarną czy Inspekcję Weterynaryjną w sytuacji konieczności przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Taka pomoc mogłaby polegać w szczególności na:

•    zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich,

•    wsparciu działań mających na celu poszukiwanie padłych zwierząt, co do których zachodzi podejrzenie, że mogły być nosicielami chorób zakaźnych,

•    kontroli przestrzegania przez osobę uprawnioną do wykonywania polowania, w tym osobę wykonującą odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji.

Zmianę mając także ulec szczegółowe zasady, trybu i kryteriów oceny dzierżawców obwodów łowieckich. Ma to na celu zapewnienie merytoryczności oraz fachowości w doborze kryteriów, tak ważnych dla ukształtowania prawidłowego działania gospodarki łowieckiej w państwie.

Posłowie - wnioskodawcy chcą także zmiany sposobu powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego. Ma to na celu sprawowanie lepszego nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim, z pominięciem czasochłonnej procedury wyrażania opinii przez Naczelną Radę Łowiecką. Jednocześnie, uwzględniając ten cel proponuje się zapewnienie udziału ministra właściwego do spraw środowiska oraz Łowczego Krajowego w procedurze powoływania łowczego okręgowego.

Kolejna zmiana ma natomiast na celu dostosowanie obecnych zadań Polskiego Związku Łowieckiego do panującej sytuacji epizootycznej w państwie, w szczególności w zakresie ASF, poprzez uzupełnienie katalogu zadań Polskiego Związku Łowieckiego o dodanie zadania polegającego na podejmowaniu działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych.

I wreszcie zobowiązanie myśliwych do konieczności przestrzegania przez osoby uprawnione do wykonywania polowania zasad bioasekuracji.


- Przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny polega na takim zachowaniu osób uprawnionych do wykonywania polowania, które ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych zwierząt łownych lub ich części, lub tych osób, lub w wyniku czynności wykonywanych przez te osoby. Szczegółowe zasady w tym zakresie zostaną określone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w drodze rozporządzenia - napisano w uzasadnieniu projektu.

W ustawie wprowadzano też sankcję karną za brak przestrzegania przez myśliwych zasad bioasekuracji w postaci kary grzywny .

I wreszcie w projekcie pojawia się zapis, który ma walczyć z plagą utrudniania polowań przez ekologów.

Obecnie nie ma przepisów zabraniających celowego utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowania. Ponieważ polowania są działalnością legalną, ściśle określoną przepisami prawa, mającą na celu redukcję liczebności zwierząt łownych w celu m.in. ograniczania występowania chorób zakaźnych zwierząt, ograniczania szkód wyrządzanych przez nie w gospodarce rolnej i leśnej, należy zatem wprowadzić przepisy zabraniające celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowań przez osobom postronne.


Zmiana ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji i ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zmiany mają na celu umożliwienie używania do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na postawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – broni do celów łowieckich wyposażonej w tłumik huku. Aktualnie nie ma możliwości używania przez myśliwych tłumików huku przy wykonywaniu takiego odstrzału. Umożliwi to skuteczny odstrzał dzików, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka przepłaszania watah (co sprzyja rozprzestrzenianiu się ASF) w związku z ograniczeniem huku towarzyszącego wystrzałowi. Takie rozwiązanie jest stosowane w wielu państwach UE.

Zmiana ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

chorób zakaźnych zwierząt


Proponuje się także, aby powiatowy lekarz weterynarii mógł nakazywania zarządcom dróg publicznych zamykania znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt oraz wykonywania przeszkód technicznych, w szczególności budowy ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych. Przedmiotowe działania mają na celu ograniczenie migracji zwierząt, a w szczególności dzików, z obszarów występowania ASF na tereny wolne od tej choroby.

Zmiana w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym


Zmiana wprowadza narzędzia pozwalające na realizację odstrzału sanitarnego w formule działania doraźnych zgrupowań zadaniowych. Jeżeli będzie to niezbędne ze względu na rodzaj i skalę zagrożenia, minister spraw wewnętrznych, może przekazać do jego dyspozycji doraźne zgrupowanie zadaniowe sformowane z policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, celem ich użycia do odstrzału sanitarnego zwierząt. Jeżeli okaże się to niewystarczające Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji doraźne zgrupowanie zadaniowe sformowane z żołnierzy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, celem użycia ich do ww. odstrzału sanitarnego.

Zdaniem projektodawców obecnie szczególne znaczenie ma redukcja populacji dzików, przez ich intensywny odstrzał, w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Dziki stanowią bowiem kluczowy rezerwuar i wektor tej choroby, a jej wystąpienie na określonym obszarze powoduje straty. Posłowie zwrócili uwagę, że wystąpienie ogniska ASF w gospodarstwie utrzymującym świnie powoduje konieczność uśmiercenia całego stada, liczącego niekiedy bardzo dużo świń, w tym macior z prosiętami. Nadmierna populacja dzika na terytorium Polski sprzyja przenoszeniu ASF na teren gospodarstw.  wk


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)