Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jak wygląda Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2023 roku?

Obrazek

Podstawową formę zagospodarowania państwowych gruntów rolnych – jak zapewnia ministerstwo rolnictwa – stanowi dzierżawa. Dziś pozostaje w niej aż 81% ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

wk14 stycznia 2023, 06:00
Jak podaje resort rolnictwa, na dzień 30 września ubiegłego roku stan gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa wynosił ogółem 1 345 506 hektarów:
 • grunty znajdujące się w dzierżawie – 1 079 687 ha, 
 • w zarządzie – 17 393 ha, 
 • użytkowaniu wieczystym – 52 477 ha, 
 • dożywotnim użytkowaniu – 2 061 ha, 
 • bezumownym korzystaniu – 6 471 ha. 

Wydzierżawienie nieruchomości ZWRSP następuje w trybie przetargowym 

Jak mówił w Sejmie wiceminister Rafał Romanowski, dzierżawa nieruchomości rolnych cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż jest to dogodny sposób użytkowania gruntów i budynków, niewymagający angażowania dużych środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości. Wydzierżawienie nieruchomości ZWRSP następuje w trybie przetargowym (przede wszystkim w drodze przetargów ograniczonych do rolników indywidualnych) lub w trybie bezprzetargowym (w przypadkach określonych w ustawie). 
 • Na dzień 30.09.2022 r. w dzierżawie pozostawało 1 079,7 tys. ha (czyli 81% powierzchni pozostającej w ZWRSP) na podstawie 68,6 tys. umów dzierżawy.
 • W okresie od 1.01.2022 r. do 30.09.2022 r. wydzierżawiono ogółem 31 059 ha gruntów ZWRSP, na podstawie 3 138 zawartych umów – w tym w trybie przetargowym wydzierżawiono 30 494 ha, a w bezprzetargowym 565 ha.

Spada sprzedaż nieruchomości, rośnie powierzchnia dzierżawionej 

Jak usłyszeliśmy, systematycznie natomiast spada sprzedaż gruntów
 • w roku 2014 sprzedano 119,2 tys. ha na podstawie 12,3 tys. umów sprzedaży, 
 • w roku 2015 sprzedano 75,6 tys. ha na podstawie 11 tys. umów sprzedaży, 
 • w roku 2016 sprzedano 17 tys. ha na podstawie 1,8 tys. umów sprzedaży. 
Natomiast w czasie obowiązywania ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości, w okresie maj-grudzień 2016 r., sprzedaż znacząco spadła i wyniosła 0,6 tys. ha na podstawie 800 umów sprzedaży.

Tymczasem w latach 2014-2015, czyli przed wejściem w życie przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości, wydzierżawiono następującą powierzchnię gruntów ZWRSP:
 • w roku 2014 wydzierżawiono 55,7 tys. ha na podstawie 5,5 tys. umów dzierżawy,
 • w roku 2015 wydzierżawiono 37,4 tys. ha na podstawie 5,2 tys. umów dzierżawy.
W roku 2016 nastąpił z kolei wzrost powierzchni wydzierżawionej i zawartych umów dzierżawy, który wyniósł, odpowiednio, 59,4 tys. ha i 8,6 tys. umów dzierżawy. W kolejnych latach zaobserwować można podobny poziom powierzchni wydzierżawionych gruntów, mieszczący się w przedziale 36-53 tys. ha.

Od 2017 r. do września 2022 r. przedłużono 33,3 tys. umów dzierżawy 

O 11,3 tys., tj. o blisko 20% nastąpił wzrost liczby umów dzierżawy w okresie od 2016 r. do września 2022 r. Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie w tym okresie wzrosła o prawie 58 tys. ha. Zdaniem MRiRW było to możliwe dzięki konsekwentnej polityce przedłużania umów. W okresie od 2017 r. do września 2022 r. przedłużono 33,3 tys. umów dzierżawy na powierzchnię prawie 629 tys. ha. Zmniejszyła się również powierzchnia gruntów nierozdysponowanych, w analizowanym okresie o 77,3 tys. ha

Ile wynosiła cena za 1 ha gruntów rolnych ZWRSP?

Gdyby nie wprowadzono przepisów o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP i utrzymano sprzedaż tych nieruchomości na poziomie realizowanym przed 2016 r., jak wynika z informacji przesłanej przez MRiRW do Sejmu, powierzchnia gruntów państwowych, pozostających w dyspozycji KOWR, uległaby znacznemu zmniejszeniu. W konsekwencji, ilość oferowanych przez KOWR gruntów do dzierżawy byłaby zdecydowanie mniejsza, niż ma to miejsce obecnie, a zatem i możliwość powiększania gospodarstw rodzinnych w oparciu o grunty ZWRSP byłaby ograniczona. 

Dodatkowo, co trzeba zaznaczyć, wprowadzenie przepisów o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP spowodowało w pierwszych latach po wejściu zmian w 2016 r. zahamowanie gwałtownego wzrostu cen sprzedaży nieruchomości państwowych. Cena za 1 ha gruntów rolnych ZWRSP wynosiła bowiem w:
 • 2011 r. – 17 042 zł, 
 • 2014 r. – 25 592 zł,
 • 2016 r. – 32 255 zł, 
 • 2017 r. – 31 058 zł, 
 • 2018 r. – 26 402 zł, 
 • 2019 r. – 30 998 zł, 
 • 2020 r. – 35 220 zł.

Ile gruntów zostało jeszcze w Zasobie? 

W ogólnej powierzchni gruntów ZWRSP pozostawało do rozdysponowania 157,9 tys. ha – według stanu na dzień 30.09.2022 r. Dokonana w jednostkach terenowych KOWR szacunkowa ocena przydatności tych gruntów do różnych celów (wg stanu na 30.06.2022 r.) wykazała, że znaczna część gruntów (ok. 72%), może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną, z tym że większość z tych gruntów to grunty o niskiej przydatności rolniczej i znacznym rozdrobnieniu. 

Kolejny rodzaj gruntów (ok. 17%), określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych – zwłaszcza pod zalesienie i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody. 

Dla pozostałego rodzaju gruntów (ok. 11%), nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania. 

Fot. Pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)