Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

RPO broni prawa rolników do sprawiedliwej emerytury

Obrazek

Rzecznik Praw Obywatelskich broni praw rolników do sprawiedliwych zasad waloryzacji emerytur. Minister rolnictwa odpowiada, że nad zmianami pracuje, ale jednocześnie przypomina, że sprawa jest skomplikowana, a wprowadzenia powszechnych zasad waloryzacji będzie kosztowne dla budżetu państwa.  

wk1 lipca 2022, 12:59

Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, na początku czerwca zwrócił się do Henryka Kowalczyka, wicepremiera i ministra rolnictwa z pismem, w którym informuje, że do biura RPO wpływają skargi dotyczące  waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych w 2022 r. Zdaniem rolników nie odzwierciedlają one wzrostu indywidualnego świadczenia o obowiązujący od 1 marca 2022 r. wskaźnik waloryzacji wynoszący 107%.

Waloryzacja nie rekompensuje inflacji

Rolnicy chcieliby, by ustalenie zwaloryzowanej wysokości emerytury odbywało się, tak jak w systemie powszechnym, poprzez proste przemnożenie jej przez wskaźnik waloryzacji, który wynosi obecnie 107%. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami, KRUS waloryzuje w ten sposób tylko emeryturę podstawową, która – pomnożona odpowiednimi wskaźnikami – następnie wpływa na wysokość otrzymywanego świadczenia.

W piśmie do MRiRW zastępca RPO Stanisław Trociuk za pomocą przykładowego rachunku matematycznego demonstruje, iż takie rozwiązanie jest mniej korzystne dla rolników-emerytów i dlatego prosi ministerstwo o rozważenie zmian, które zapewnią wzrost świadczeń emerytalnych rolników odpowiadający wskaźnikowi waloryzacji funkcjonującemu w powszechnym systemie emerytalnym.

„Skarżący podnoszą, że w istocie wzrost świadczenia rolniczego w wyniku waloryzacji od 1 marca 2022 r. nie rekompensuje rosnącej inflacji, gdyż nie zachowują realnej wartość świadczenia,  wobec braku wzrostu świadczeń emerytalno-rentowych  o ustalony wskaźnik waloryzacji wynoszący w 2022 r. 107%. Waloryzacja ma zapobiec obniżaniu poziomu materialnego życia emerytów i rencistów w warunkach inflacji. Społecznymi celami waloryzacji są natomiast zapewnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, zapobieganie wykluczeniu społecznemu emerytów i rencistów oraz wzmacnianie solidarności społecznej. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych stanowi jeden z elementów konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, wyrażonego w art. 67 ust. 1 Konstytucji, co oznacza konieczność istnienia mechanizmu utrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych na odpowiednim poziomie ich wartości realnej” – napisał Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odrębny system emerytalny to odrębne przepisy

W odpowiedzi na pismo RPO wiceminister rolnictwa Anna Gembicka podkreśliła, że rolnicy, jako jedyna grupa społeczno-zawodowa w Polsce, mają własny odrębny od powszechnego, system ubezpieczenia społecznego.

„Odrębne uregulowania prawne normujące funkcjonowanie ubezpieczenia społecznego rolników i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych powodują, że w sposób odmienny regulowane są zarówno prawa, jak i obowiązki beneficjentów (ubezpieczonych i świadczeniobiorców) tych systemów. System powszechny oparty jest o zdefiniowaną składkę, system rolny zaś o zdefiniowane świadczenie. Stąd też odrębności m.in. w zakresie waloryzacji” – napisała wiceminister A. Gembicka.

Będą prace nad zmianą zasad waloryzacji

Niemniej MRiRW rozpoczęło prace nad mechanizmem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolników.

„Kwestia waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jest złożonym zagadnieniem. Ewentualne zmiany zasad jej przeprowadzania, wymagają przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego, pogłębionych prac analityczno-studialnych, podczas których wzięte zostaną pod uwagę nie tylko mechanizmy ustalania wysokości świadczeń, ale przede wszystkim możliwości płatnicze i kondycja budżetu państwa. Trzeba bowiem pamiętać, że składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe tylko w niewielkim procencie pokrywają wydatki na świadczenia z ubezpieczenia, a samo rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe w ponad 90% składa się z dotacji z budżetu państwa” – napisała w odpowiedzi Anna Gembicka, która wskazała również, że państwo wspiera sytuację finansową rolników również za pomocą 13. i 14. emerytur oraz zwolnienie z podatku tych emerytów i rencistów, których świadczenia nie przekraczają 2500 zł.

wk
fot. archiwum tapWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)