Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Jakie stawki dopłat do produkcji ekologicznej otrzymają rolnicy w ramach nowej WPR w 2023 roku?

Obrazek

Znamy stawki pomocy dla rolnictwa ekologicznego jakie będą obowiązywać od 2023 r. Preferowane będą gospodarstwa do 10 ha, a powyżej tej powierzchni będzie obowiązywać degresywność płatności. Każdy beneficjent będzie musiał także przygotować plan działalności ekologicznej.

wk22 września 2022, 19:29

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ile wyniosą szacowane stawki płatności do grup upraw w okresie konwersji i po okresie konwersji
 • Na jakie kwoty mogą liczyć małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (do 10 ha UR) i ile wyniesie premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą
 • Jakie wymogi musi spełnić zainteresowany rolnik w ramach programu interwencji
Plany Unii Europejskiej dotyczące rozwoju rolnictwa ekologicznego są bardzo ambitne. W strategii „Od pola do stołu” zapisano, że celem jest  zwiększenie produkcji ekologicznej, tak by do 2030 r. zostało na nią przeznaczonych 25% gruntów rolnych. Jest to jednak cel całej UE, a każdy kraj będzie indywidulanie go realizował.  

Płatności ekologiczne przysługują nie dłużej niż przez okres pierwszych 3 lat

Celem interwencji jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Wsparciem w ramach interwencji objęte są powierzchnie w ramach różnych grup upraw: rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, paszowe oraz TUZ, prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Ponadto, małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi o powierzchni UR nie większej niż 10 ha mogą otrzymać wsparcie w ramach interwencji na uproszczonych zasadach – płatność do hektara w jednakowej wysokości niezależnie od grupy upraw.

Zobowiązania w ramach interwencji – rolnictwo ekologiczne obejmują okres 5 lat. Płatności ekologiczne w okresie konwersji, w ramach 5-letniego zobowiązania, przysługują nie dłużej niż przez okres pierwszych 3 lat realizacji zobowiązania obejmującego przez te 3 lata uprawy w okresie konwersji, z tym że jeżeli dany rolnik do danego gruntu otrzymał płatności ekologiczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do takiego gruntu przysługują płatności ekologiczne wg stawek określonych dla okresu po konwersji.

Rolnik musi mieć plan działalności ekologicznej

Jednym z wymogów w ramach interwencji jest obowiązek posiadania, przygotowanego przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, planu działalności ekologicznej (analogicznie, jak dla działania PROW oraz działania PROW 2014-2020). Zadaniem doradcy rolnośrodowiskowego będzie również informowanie beneficjentów oraz udzielanie porad mających na celu jak najlepsze i najefektywniejsze wdrożenie interwencji w indywidualnym gospodarstwie rolnym. 

Rolnikom ekologicznym przysługują płatności roczne

Rolnikom, którzy spełniają wymogi bycia rolnikiem ekologicznym przysługują płatności roczne przyznawane do hektara powierzchni upraw prowadzonych metodami ekologicznymi.

Szacowane stawki płatności do grup upraw będą wynosić w przypadku: 
 • upraw rolniczych: 1 697 zł/ha – w okresie konwersji; 1 571 zł/ha – po okresie konwersji
 • upraw warzywnych: 3 021 zł/ha – w okresie konwersji; 2 391 zł/ha – po okresie konwersji
 • upraw zielarskich: 1 856 zł/ha – w okresie konwersji/po okresie konwersji
 • podstawowych upraw sadowniczych: 3 105 zł/ha – w okresie konwersji; 1 961 zł/ha – po okresie konwersji
 • upraw jagodowych: 2 495 zł/ha – w okresie konwersji; 2 213 zł/ha – po okresie konwersji
 • ekstensywnych upraw sadowniczych: 1 326 zł/ha – w okresie konwersji/po okresie konwersji
 • upraw paszowych na gruntach ornych: 1 638 zł/ha – w okresie konwersji; 1 504 zł/ha – po okresie konwersji
 • trwałych użytków zielonych: 1 043 zł/ha – w okresie konwersji/po okresie konwersji
Inne płatności niż do grup upraw:
 • małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi – 1 640 zł/ha
 • premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą – 573 zł/ha
Stawki płatności zostały zróżnicowane ze względu na grupy upraw – różniące się od siebie kierunki produkcji charakteryzują się odmienną wysokością i rodzajem ponoszonych kosztów oraz utraconych korzyści. Przy przechodzeniu na produkcję ekologiczną spadek dochodów jest wyższy, co wynika przede wszystkim z wyższego ryzyka spadku plonów i jednoczesnego braku możliwości sprzedaży wytworzonych produktów jako produkty ekologiczne – napisano w Planie Strategicznym WPR

Z kolei małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi do 10 ha UR, zamiast płatności zróżnicowanych ze względu na grupę upraw i ich status mogą otrzymać płatność ekologiczną w jednakowej wysokości do każdego hektara UR (niezależnie od grupy upraw).

Mniejsze gospodarstwa ponoszą wyższe jednostkowe koszty produkcji

Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:
 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha
Zdaniem autorów PS WPR większe gospodarstwa korzystają z efektu skali, co ze względu na ponoszenie niższych kosztów jednostkowych produkcji przekłada się na tworzenie przewagi konkurencyjnej dla takich gospodarstw. Natomiast w gospodarstwach małych i średnich efekt ten nie występuje, ponieważ ponoszą one wyższe jednostkowe koszty produkcji. 
fot.: Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)