Będzie więcej bioasekuracji i biurokracji dla rolników

Będzie więcej bioasekuracji i biurokracji dla rolników

Rząd zaostrza przepisy weterynaryjne w gospodarstwach zajmujących się produkcją zwierzęcą. Ma to zabezpieczyć rolników przed groźnymi chorobami zakaźnymi. Jednocześnie resort rolnictwa przekonuje, że nowe prawo nie stworzy dodatkowych obciążeń finansowych dla rolników.

r e k l a m a

Rozporządzenie, które minister rolnictwa przesłał do konsultacji społecznych, określa wymagania weterynaryjne dla gospodarzy prowadzących działalność „w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących od tych zwierząt lub tych zwierząt”.

Konieczność opracowania projektu rozporządzenia wynika z potrzeby rozszerzenia obecnie obowiązujących wymagań weterynaryjnych przy produkcji zwierzęcej. Obecnie prawo określa bowiem jedynie wymagania minimalne. Ponieważ w ostatnim czasie Polskę nawiedziły groźne choroby zakaźne (ASF, grypa ptaków) resort rolnictwa uznał, że należy rozszerzyć dotychczasowe wymagania o kolejne.

I tak rolnicy będą zmuszeni do zapewnienia:

 • wydzielonych miejsc do składowania środków dezynfekcyjnych,
 • wydzielonych miejsca do składowania obornika,
 • wydzielonych miejsc składowania zwłok padłych zwierząt,
 • właściwych warunków do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • odzież i obuwie przeznaczonych tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie,
 • mat dezynfekcyjnych lub niecek dezynfekcyjnych tak, aby zabezpieczyć wejścia, wyjścia oraz wjazdów i wyjazdów,
 • środków dezynfekcyjnych w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji,
 • narzędzia oraz sprzęt wykorzystywany  do obsługi zwierząt będzie używany tylko w danym gospodarstwie

Gospodarstwa będzie także zobowiązane do prowadzenia spisów:

 • wjeżdżających i wyjeżdzających z gospodarstwa środków transportu do przewozu zwierząt,
 • produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
 • ściółki lub pasz,
 • spisu wejść osób do pomieszczeń w których trzymane są zwierzęta

Jednocześnie obiekty budowalne, w których trzymane są zwierzęta gospodarskie, rolnicy będą zobowiązani zabezpieczyć przed dostępem zwierząt (np. domowych) oraz utrzymywać w nich czystość i poddawać okresowej dezynfekcji, deratyzacji, a w razie potrzeby dezynsekcji.

Przy wejściach do każdego budynku inwentarskiego rolnik będzie miał obowiązek umieścić tabliczkę z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Zdaniem resortu takie przepisy mają charakter tylko organizacyjny, a spełnienie ich w praktyce nie powinno wiązać się z ponoszeniem przez rolników dodatkowych kosztów.   wk

Fot. Janusz-Twardowska

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii