Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rolnik-emeryt może dalej prowadzić gospodarstwo?

Obrazek

Rolnik-emeryt nie będzie musiał zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości - przewiduje rządowy projekt ustawy. Ale to nie jedyne zmiany jakie proponuje minister rolnictwa.  

wk25 kwietnia 2022, 13:57

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników został właśnie skierowany do pierwszego czytania w sejmowej komisji rolnictwa.

Zlikwidować zbieg ubezpieczeń

Projekt ustawy ma przede wszystkim na celu uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników obowiązuje jedna z podstawowych zasad, że w razie posiadania innego tytułu do ubezpieczenia lub podlegania zaopatrzeniu społecznemu obowiązek ubezpieczenia rolniczego jest wyłączony. Zatem podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu niż prowadzenie działalności rolniczej „wyprzedza” ubezpieczenie społeczne rolników. Zawsze zatem pierwszeństwo ma nierolniczy tytuł do ubezpieczenia.

- Proponowane rozwiązania mają na celu wyeliminowanie przeszkód do rozpoczynania choćby działalności pozarolniczej, co w konsekwencji zapewne będzie służyło poprawie mobilności zawodowej wśród rolników, gdyż będą mogli zdobywać umiejętności na pozarolniczym rynku pracy – napisano w uzasadnieniu projektu.

Z danych KRUS wynika, ze średniorocznie na przestrzeni ostatnich 4 lat taki problem dotykał około 1,5 tys. ubezpieczonych. Zarówno rolników jak i ich domowników.

Oczekiwana zmiana

W nowelizacji została zawarta propozycja, zgodnie z którą tytuł do podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy będzie stanowiło również prowadzenie działalności rolniczej przez osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Nie będzie już dochodziło do zawieszania wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej, jeżeli emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. - W ten sposób będzie nadal istniał czynnik wpływający w umiarkowany sposób na wymianę pokoleń, a z drugiej strony emeryci osiągający dochody z emerytury oraz z działalności rolniczej będą mieć większy udział w finansowaniu systemu ubezpieczenia, który tylko w niewielkim stopniu jest finansowany ze składek ubezpieczonych - napisano w uzasadnieniu.

Z danych KRUS wynika, że zmiana ta będzie dotyczyć ponad 31 tys. osób uprawnionych do emerytury rolniczej, które otrzymają pełne świadczenie bez zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Kolejna zmiana

Zmiana zaproponowana w kolejnym artykule sprowadza się do przyjęcia mechanizmu analogicznego jak w systemie powszechnym. Zatem i w systemie rolniczym osoby z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie ukończyły wieku emerytalnego, nie powinny być pozbawione prawa do renty rolniczej, nawet jeśli w ostatnim okresie nie podlegały rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Ponadto świadczenie takie będzie wypłacane tylko przez określony czas, do osiągnięcia wieku emerytalnego, ponieważ wówczas osoba uprawniona uzyska prawo do emerytury rolniczej.

Dla byłych żołnierzy Wojska Polskiego

Rząd proponuje także możliwość zwiększenia emerytury rolniczej za okresy odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby przypadających przed dniem 1 stycznia
1999 r. Szacuje się, że ok. 100 tys. osób będzie mogło wystąpić o zwiększenie wysokości części składkowej emerytury rolniczej.

Rehabilitacja rolników

KRUS planuje także skierować ok. 600 rolników – seniorów emerytów, czyli rolników, którzy ukończyli aktywność zawodową w gospodarstwie rolnym i pobierających świadczenie emerytalne, na turnusy rehabilitacji leczniczej. KRUS ma możliwość skierowania na rehabilitację leczniczą większej liczby rolników – seniorów emerytów, należy jednak podkreślić, że jest to uzależnione od zapotrzebowania i posiadanych środków pieniężnych. Pobyt na turnusie będzie miał charakter usprawniający. Rolnik – senior emeryt będzie miał zagwarantowane średnio 3 zabiegi dziennie. Koszt rehabilitacji ok. 600 rolników – seniorów emerytów wyniósłby ok. 1,6 mln zł. i są to dodatkowe środki pieniężne do pozyskania.

Jednocześnie przewiduje się  organizację turnusów regeneracyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych ma na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia (charakter regeneracyjny). KRUS planuje skierować ok. 600 opiekunów osób niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne w 2023 r.

 wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)