Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Rolnicy pójdą na emeryturę według nowych zasad. Sprawdź co się zmieni od 2023 roku!

Obrazek

Minister rolnictwa proponuje nowe zmiany w emeryturach rolniczych. Czego i kiedy mogą spodziewać się emeryci i renciści?

5 grudnia 2022, 22:25

Z tego artykułu dowiesz się:

 • O ile w przyszłym roku wzrośnie emerytura podstawowa
 • O czym mowa w art. 27a, którego dodanie proponuje się w projekcie nowelizacji ustawy
 • Jaki dodatek do emerytury rolniczej ma być przyznawany z tytułu opłacania dodatkowej składki emerytalno-rentowej
 • O ile wyższe świadczenie w 2023 roku może otrzymać osoba z 25-letnim stażem ubezpieczeniowym w porównaniu z tym liczonym na dotychczasowych zasadach
 • Ile wynosić ma składka podstawowa na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od 1 marca 2023 r.

Na wielu spotkaniach z rolnikami w różnych regionach Polski wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk informował o:

 • zasadach przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych;
 • rekompensatach w postaci dodatku do emerytury dla tych rolników, którzy opłacają dodatkową składkę emerytalno-rentową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych oraz opłacających podwójną składkę emerytalno-rentową z tytułu prowadzenia dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • innych zmianach do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dotyczy to głównie zmian, które nie zostały wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2022 r., poz. 1155), a o które już wcześniej postulowali rolnicy.

Dla emerytów dodatek na wniosek

Osoby, którym ustalono prawo do emerytury rolniczej przed wejściem w życie projektowanej ustawy, będą mogły wystąpić z wnioskiem o przyznanie ww. dodatku określonego w art. 27a ustawy. Proponuje się, aby KRUS miała termin na załatwienie tych wniosków w ciągu 90 dni od dnia ich złożenia. Proponuje się też, aby przepisy dot. waloryzacji weszły w życie od 1 marca 2023 r., zaś dotyczące dodatku po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jaki będzie ostateczny tekst i zakres proponowanych zmian (który to tekst może być zmieniony po konsultacjach społecznych) w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który następnie trafi do procedowania przez Sejm RP, trudno obecnie określić. Do ostatecznego zatwierdzenia wciąż jest to tylko projekt.

Zmiana waloryzacji emerytur i rent rolniczych

Otóż minister rolnictwa i rozwoju wsi w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników sporządzonym 5 października 2022 r. w wykazie prac UD450, który został przekazany do konsultacji publicznych (termin przyjęcia przez Radę Ministrów – IV kwartał 2022 r.) proponuje zmiany.

Pierwsza proponowana zmiana w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczy zmiany w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Zmiana ta jest o tyle istotna, że pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania co do wysokości ich emerytur i rent w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń rolniczych. Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych.

Będzie to powrót do przepisu ustawy obowiązującego przed 2017 r. (art. 6, pkt 7 ustawy), tj. poprzez emeryturę podstawową rozumie się kwotę najniższej emerytury, określoną w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalonego na podstawie przepisów ustawy o u.s.r. i aktualnej emerytury podstawowej.

Obecnie emerytura podstawowa od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1 084,58 zł i jest znacząco niższa od najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2022 r. wynosi ona 1 338,44 zł). Obecny sposób waloryzacji świadczeń rolniczych, nawet przyjmując przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2023 r. na poziomie 9,6% czy 13-14%, nie gwarantowałby podwyżki świadczeń rolniczych na żadnym z tych poziomów, tak jak to było w tegorocznej marcowej 7-proc. waloryzacji.

Emerytura podstawowa wzrośnie

W związku z tym zgodnie z projektem ustawy, emerytura podstawowa będzie równa kwocie najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Zakładając przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji na poziomie powyżej 14%, najniższa emerytura może wynieść 1 588 zł.

Proponuje się dodanie w projekcie nowelizacji ustawy artykułu 27a. Dodanie tego przepisu jest konsekwencją postulatów zgłaszanych przez rolników i organizacje rolnicze, których zdaniem krzywdzące jest to, że osoby opłacające podwójną składkę emerytalno-rentową z tytułu dodatkowo prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej lub opłacające dodatkową składkę emerytalno-rentową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują rekompensaty w postaci dodatku podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej.

Proponuje się, aby do emerytury rolniczej przysługiwał dodatek z tytułu opłacania podwójnej składki emerytalno-rentowej (przy pozarolniczej działalności gospodarczej) w wysokości 1% emerytury podstawowej za każdy rok opłacania takiej składki.

Natomiast do emerytury rolniczej proponuje się przyznawanie dodatku z tytułu opłacania dodatkowej składki emerytalno-rentowej w wysokości:

 • 1,2% emerytury podstawowej – w przypadku, gdy gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha do 100 ha przeliczeniowych;
 • 2,4% emerytury podstawowej – gdy gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha do 150 ha przeliczeniowych;
 • 3,6% emerytury podstawowej – gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha do 300 ha przeliczeniowych;
 • 4,8% emerytury podstawowej – gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych;

– za każdy rok opłacania takiej składki.

Ustalanie prawa do tego dodatku ma następować na podstawie decyzji prezesa KRUS, na zasadach określonych w ustawie.

Szacunkowa kwota waloryzacji w 2023 r. wyniesie 2 615,094 mln zł

Zaproponowane rozwiązanie w sprawie przyszłorocznej waloryzacji pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania dot. podwyższenia świadczeń. Osoba z 25-letnim stażem ubezpieczeniowym może otrzymać świadczenie nawet o około 240 zł wyższe niż obliczone na dotychczasowych zasadach. Według ministra rolnictwa szacunkowa kwota waloryzacji w 2023 r. w wysokości 2 615,094 mln zł stanowić będzie koszt Funduszu Emerytalno-Rentowego.

Należy zwrócić też uwagę, że przychody Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2023 r., począwszy od II kwartału 2023 r., wzrosną z tytułu podwyższenia wysokości opłacanej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (zarówno tej podstawowej, jak i dodatkowej) w związku z powiązaniem wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych.

Wzrośnie składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Składka podstawowa na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od 1 marca 2023 r. może wynosić nawet 159 zł miesięcznie od osoby ubezpieczonej. Wzrosną także kwoty składek dodatkowych na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla ubezpieczonych prowadzących gospodarstwa rolne powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Jaki ostatecznie tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, trudno dzisiaj określić, a o ewentualnych zmianach będziemy naszych Czytelników informować na bieżąco.

autor: Ewa Jaworska-SpicakTen artykuł pochodzi z wydania 12/2022

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)