Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

150 tys. zł na dotacje do fotowoltaiki i pompy ciepła z PROW. Kto może je dostać?

Obrazek

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich pojawi się działanie „zielona energia w gospodarstwie”. Rolnicy będą mogli z niego otrzymać dofinansowanie na zakup m.in. fotowoltaiki oraz pomp ciepła.

wk25 sierpnia 2022, 08:42

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący PROW oraz przekazane do Komisji Europejskiej w celu jej zatwierdzenia.

Nowe działanie PROW - zielona energia w gospodarstwie

Rozporządzenie wprowadza nowy zakres wsparcia – „zielona energia w gospodarstwie”. MRiRW przewiduje w nim inwestycje w:

·       urządzenia produkujące energię ze źródeł odnawialnych,

·       magazynowanie energii elektrycznej, a także w pompy ciepła

·       systemy zarządzania energią, które będą wykorzystywane na potrzeby własne gospodarstwa

Jakie możliwości dofinansowania?

W przypadku operacji w obszarze „zielona energia w gospodarstwie” pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, wynosi maksymalnie 150 tys. zł.

Do kosztów kwalifikowalnych rolnicy będą mogli zaliczyć następujące koszty:

·       zakupu nowych urządzeń służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii, z tym że koszt magazynu energii nie może stanowić mniej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych;

·       zakupu nowych pomp ciepła wraz z magazynami energii,

·       zakupu systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej;

·       budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji

urządzeń, o których mowa powyżej,

·       zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu zarządzania przepływami energii elektrycznej w gospodarstwie;

·       opłat za patenty lub licencje.

Wnioskodawca w danym naborze może złożyć maksymalnie jeden wniosek do ARiMR o przyznanie pomocy dotyczący jego gospodarstwa na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie.

Dodatkowe warunki przyznania pomocy

Warunkiem przyznania pomocy na operacje w obszarze zielona energia w gospodarstwie, następuje wyłącznie w przypadku, jeżeli inwestycja będzie realizowana na obiektach budowlanych, w których pokrycie dachowe nie będzie zawierać azbestu. Pośrednio powinno się to przyczynić do minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenach wiejskich oraz likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Ponadto inwestycje mają służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w zakresie energii, a zdolności produkcyjne tych urządzeń nie przekroczą ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym. 
wk
Fot. PixabayWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)