Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Kolejne zmiany w PROW - dobrostan zwierząt

Ministerstwo rolnictwa planuje kolejne zmiany w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tym razem mają dotyczyć programów, których celem jest poprawa dobrostanu zwierząt.

wk1 stycznia 2021, 10:00
Pierwsza zmiana dotyczy dobrostanu loch. Resort rolnictwa chce tu wyjść naprzeciwko oczekiwaniom rolników, którzy zwracali uwagę na potrzebę znalezienia kompromisu między dobrostanem loch i dobrostanem prosiąt utrzymywanych z tymi lochami, a także w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa ludziom obsługującym te zwierzęta. W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie odstępstwa od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym. Tym samym dopuszczono możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym, jednak przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym.


Obowiązkowa biurokracja 


Rolnik, który zdecyduje się na takie rozwiązanie będzie zobowiązany do prowadzenia na formularzu udostępnionym przez ARiMR rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym. W rejestrze tym, w odniesieniu do każdej lochy, rolnik będzie zobligowany wskazać datę wyproszenia tej lochy i liczbę prosiąt od niej odsadzonych wraz z podaniem terminów utrzymywania tej lochy w systemie jarzmowym.


Warunki otrzymania płatności


Rolnik będzie zobowiązany do dostarczenia do kierownika biura powiatowego ARiMR rejestru w terminie od 15 do 31 marca roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności w ramach wariantu dotyczącego dobrostanu loch. W przypadku, jeżeli rolnik nie dokona tej czynności we wskazanym terminie, kierownik biura powiatowego Agencji wezwie na piśmie rolnika do dokonania tej czynności, w terminie 7 dnia od dnia doręczenia wezwania. Płatność dobrostanowa w ramach wariantu dotyczącego dobrostanu loch nie będzie przysługiwała, jeżeli rolnik, pomimo wezwania nie dostarczy rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym. 


Kary


Jeżeli natomiast zostanie stwierdzone uchybienie polegające na tym, że rolnik nie prowadzi rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym w odniesieniu do wszystkich loch w gospodarstwie, to płatność dobrostanowa w ramach wariantu dotyczącego dobrostanu loch w odniesieniu do tej lochy, dla której nie jest prowadzony ten rejestr, nie będzie przysługiwała.


Doborstan krów 


Druga zmiana dotyczy dobrostanu krów mlecznych. Resort rolnictwa proponuje wprowadzenie limitu posiadanych w gospodarstwie krów mlecznych do których można uzyskać wsparcie. W toku uzgodnień Komitet Monitorujący PROW wypracował rozwiązanie polegające na wprowadzeniu degresywności płatności dobrostanowej dla krów mlecznych.


Degresywność wsparcia


Biorąc pod uwagę, że przeciętnie gospodarstwa o wielkości stada do 100 sztuk krów nie osiągają poziomu konkurencyjności pozwalającego na samofinansowanie inwestycji rozwojowych, w tym dostosowujących do zmieniających się wymagań prowadzenia produkcji bez wsparcia, zaproponowano, że płatność dobrostanowa w przypadku takich gospodarstw była wypłacana w ramach danego wariantu w wysokości 100% stawki płatności – za liczbę krów mlecznych od 1 do 100 sztuk. 

Aby wsparcie z tytułu poprawy dobrostanu krów mlecznych mogło nadal być skierowane do wszystkich gospodarstw posiadających krowy mleczne, MRiRW proponuje, aby płatność dobrostanowa za liczbę krów mlecznych powyżej 100 sztuk była wypłacana w wysokości:
  • 75% stawki płatności – za liczbę krów mlecznych powyżej 100 do 150 sztuk;
  • 50% stawki płatności – za liczbę krów mlecznych powyżej 150 sztuk.

Dobrostan owiec


Trzecia zmiana dotyczy rozszerzenia pomocy dobrostanowej o owce. Pozwoli na objęcie wsparciem rolników, którzy dobrowolnie realizują praktyki hodowlane, które wykraczają poza odpowiednie wymogi obowiązkowe w odniesieniu do owiec. 

I tak, aby otrzymać wsparcie rolnik będzie zobowiązany posiadać, co najmniej jedną samicę z gatunku owca domowa, w wieku co najmniej 12 miesięcy. Hodowca będzie także musiał posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządzony przy udziale doradcy rolniczego na formularzu ARIMR. Poprawa dobrostanu zwierząt będzie dotyczyły m.in. zapewnieniu większej powierzchni w budynkach inwentarskich oraz odpowiednio długiego czasu wypasu lub dostępu do wybiegu. 
Projekt rozporządzenia wejdzie w życie 15 marca 2021 r., gdyż tego dnia rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej. 

wk
Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)