Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc suszowa 2022: Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie rolników

Obrazek

Nieobjęcie pomocą samotnych rolników oraz zbyt krótki termin składania wniosków. Po skargach rolników Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w ministerstwie rolnictwa w sprawie pomocy dla  suszowej za 2022 r.

wk11 stycznia 2023, 19:06

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że zapoznał się z doniesieniami prasowymi dotyczącym procedury przyznawania tzw. pomocy suszowej za rok 2022 oraz uwagami i wątpliwościami rolników zawartymi w kierowanych do Biura RPO wnioskach.  

Zasada zaufania do Państwa

 - Wyłaniający się z powyższych przekazów obraz, według którego złożenie wniosku o przyznanie pomocy jest utrudnione z uwagi na problemy techniczne, a jednocześnie zmianie ulegają poszczególne kryteria i terminy naboru, może budzić po stronie zainteresowanych obywateli poczucie zagubienia i naruszać ich bezpieczeństwo prawne, a tym samym naruszać wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa - napisał Stanisław Trociuk,  Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik jednocześnie przyznał, że zdaje sobie sprawę, że jedną z przyczyn zaistniałego stanu rzeczy była bardzo duża ilość złożonych w tym roku wniosków o przyznanie pomocy suszowej. Dlatego szczególnie istotne powinno być więc wyciągnięcie wniosków i wypracowanie nowych rozwiązań dotyczących przyznawania tego typu pomocy w porozumieniu m. in. z samorządem rolniczym.

Jakie problemy sygnalizowali rolnicy w związku z pomocą suszową?

Jednym z najistotniejszych problemów zasygnalizowanych we wnioskach skierowanych do RPO było nieobjęcie tzw. pomocą suszową samotnych rolników. MRiRW stoi na stanowisku, że przedmiotowa pomoc nie ma na celu wyrównania poniesionych przez producentów rolnych strat w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Jej celem jest umożliwienie rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przezwyciężenie trudnej sytuacji materialnej oraz wsparcie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życie w odpowiednich warunkach.

- Należy w tym miejscu zwrócić jednak uwagę, że utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w równym, a często nawet większym stopniu dotyczy rolników samotnych lub pozostających w związkach nieformalnych. Zasadne byłoby więc czytelne komunikowanie takim osobom, z jakich alternatywnych form wsparcia mogą one skorzystać – napisał S. Trociuk.

Zbyt krótki termin składania wniosków o przyznanie pomocy suszowej

Rzecznik Praw Obywatelskich został również poinformowany o problemie dotyczącym terminu składania wniosków o wsparcie przez rolników, którzy w 2021 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów nabór wniosków w tym zakresie trwał od dnia 16 czerwca do dnia 30 czerwca 2022 r. Rzecznik przyjął informacje dotyczące tej sytuacji przekazane w piśmie Departamentu Budżetu MRiRW z grudnia 2022 r.

- Jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie zwrócić uwagę, że 14-dniowy termin należy uznać za zbyt krótki i niestwarzający rolnikom realnych szans na zapoznanie się z informacją o naborze wniosków i złożenie stosownych dokumentów. W przyszłości należałoby unikać stosowania tak krótkich okresów naboru – podsumował Stanisław Trociuk.

Brak odpowiedzi MRiRW na pytania Rzecznika Praw Obywatelskich

Ponadto RPO przypomniał resortowi rolnictwa, że cały czas nie otrzymał odpowiedzi na wystąpienie dotyczące funkcjonowania aplikacji suszowej z dnia 8 listopada 2022 r. skierowane do Pana Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w MRiRW

wk
Fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)