StoryEditor

Majątek wspólny i osobisty

Pytanie: Jakie składniki majątku należą do majątku osobistego, a jakie do wspólnego małżonków? Czy darowizny dokonane po ślubie należą do obojga małżonków?
03.06.2015., 13:06h

Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), w skład której wchodzi to, co nabędą oboje małżonkowie lub jedno z nich (majątek wspólny).

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, kwoty składek ubezpieczenie społeczne.

Szczegółowe wyliczenie tych składników, które stanowią majątek osobisty każdego z małżonków zawiera art. 32 kodeksu. Są to: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jak z powyższego wynika, darowizny otrzymane przez jednego z małżonków stanowią jego majątek osobisty. Jeżeli jednak w chwili dokonywania darowizny, np. gotówki, mebli, samochodu i innych rzeczy niebędących nieruchomościami, celem jej dokonania było wspólne korzystanie z niej przez obu małżonków, taka darowizna może być uznana za dokonaną na rzecz obojga małżonków. Darowizny nieruchomości winny zostać dokonane w formie aktu notarialnego.

W takich przypadkach nie powinno być problemu z ustaleniem obdarowanego, bowiem notariusz zobowiązany jest określić dokładnie strony umowy darowizny oraz to, czy wchodzi ona w skład majątku wspólnego czy też osobistego małżonka.

Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 01:07