Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Co dalej z glifosatem?

W tym roku będą dodatkowe kontrole zbóż oraz gryki pod kątem występowania glifosatu. To efekt niepokojących informacji o nielegalnym stosowaniu tej substancji czynnej w procesie desykacji niektórych upraw. Jednocześnie trwa ponowna ocena w celu ewentualnego zatwierdzenia glifosatu do stosowania w środkach ochrony roślin po 2022 r. 

wk27 sierpnia 2021, 10:37

Glifosat jest substancją czynną zatwierdzoną przez Komisję Europejską do stosowania w środkach ochrony roślin, której termin zatwierdzenia został przedłużony do dnia 15 grudnia 2022 r. Tym samym wciąż możliwe jest utrzymanie i wydawanie w państwach członkowskich nowych zezwoleń dla środków ochrony roślin zawierających glifosat. 

Obecnie w Polsce trwa proces przeglądu zezwoleń wydanych na podstawie poprzednich warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat. Władze decydują o odnowieniu lub też braku odnowienia zezwolenia, jeżeli środki te nie spełniają nowych wymagań (art. 29 rozporządzenia nr 1107/2009).

Z obrotu wycofane zostały środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie glifosat, które dodatkowo zawierały budzący największe wątpliwości naukowe składnik tj. polietoksylowaną aminę łojową (POE). Ponadto, do etykiet herbicydów z tą substancją czynną wprowadzono, tam gdzie ma to zastosowanie, zakaz stosowania na terenach publicznie dostępnych czyli w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, na terenach szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej, a także zmodyfikowano zapisy odnośnie zastosowań przedzbiorczych.

- Jednocześnie zwracam uwagę, że substancja czynna glifosat podlega ponownej ocenie w celu ewentualnego zatwierdzenia do stosowania w środkach ochrony roślin. Jeżeli ocena ta wykaże zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie stosowania lub wycofanie tej substancji z palety środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – napisała w odpowiedzi na interpelację posłanki Agnieszki Hanajczyk z klubu Koalicji Obywatelskiej, wiceminister rolnictwa Anna Gembicka. 

Urzędowe kontrole

Resort rolnictwa zapewnia, że cały czas prowadzi urzędowe kontrole żywności. 

W roku 2019 Państwowa Inspekcja Sanitarna zbadała ogółem 2 624 próbek żywności pod kątem pozostałości pestycydów, w tym 1 694 próbki produktów pochodzenia krajowego, 520 próbek produktów pochodzących z krajów Unii Europejskiej oraz 369 próbek z krajów trzecich. W przypadku 41 próbek nie udało się ustalić kraju pochodzenia. Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin (po uwzględnieniu niepewności wyniku) stwierdzono w 54 próbkach produktów krajowych (3,2%).

Z kolei z danych Inspekcji Weterynaryjnej z 2019 r. wynika, że wśród 1 309 analizowanych próbek pasz, wszystkie były zgodne z  wymaganiami.

Z kolei w ramach nadzoru nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin w 2019 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzili 23 296 kontroli. W ramach tych kontroli przebadano pod kątem pozostałości środków ochrony roślin 3 228 próbek płodów rolnych. Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zastosowanych środków ochrony roślin stwierdzono w 117 próbkach (3,6%).

- Produkowana w Polsce żywność znajduje się zatem pod stałą kontrolą, gwarantującą bezpieczeństwo konsumentów. Stwierdzane nieprawidłowości są eliminowane, a żywność niespełniająca wymagań bezpieczeństwa jest – jeżeli ma to zastosowanie w danym przypadku – wycofywana z obrotu  - konkluduje resort rolnictwa. 

Ale jednocześnie MRiRW stwierdza, że w związku z sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości w stosowaniu glifosatu, w szczególności do desykacji w uprawach, w których nie jest on dopuszczony do stosowania, w 2021 r. przewidziano skontrolowanie w tym zakresie dodatkowych próbek ziarna zbóż oraz gryki.

Priorytetem bezpieczeństwo żywnościowe obywateli 

Resort rolnictwa zapewnia, że podstawowym zadaniem jest bezpieczeństwo żywnościowe obywateli. Ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami jest przy tym nieodzownym elementem produkcji roślinnej, warunkującym spełnienie powyższego celu. - Niezależnie od powyższego zgodzić się należy, że konieczne jest dążenie do ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum oraz dalszego ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem tych preparatów – podkreśliła wiceminister A. Gembicka. 

W Polsce dokumentem strategicznym określającym cele w zakresie redukcji ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin jest „Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”.

Cel: integrowana produkcja i nie tylko 

Kluczowym celem dla Polski w związku z realizacją pierwszego Krajowego planu działania było upowszechnienie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin. Pełne wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin, w szczególności poprzez promowanie niechemicznych metod ochrony roślin, pozwala bowiem na zmniejszenie zależności produkcji roślinnej od preparatów chemicznych. 

Kolejny Krajowy planu działania stawia kolejne cele. W ramach programu zaplanowano 13 działań: 

 • doskonalenie systemu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
 • ograniczanie ryzyka związanego ze sprzedażą środków ochrony roślin,
 • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środkach ochrony roślin,
 • zapewnienie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
 • ograniczanie ryzyka związanego z agrolotniczymi zabiegami ochrony roślin,
 • ostrzeganie osób postronnych o zabiegach ochrony roślin,
 • środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej,
 • ograniczenie stosowania środków ochrony roślin na obszarach szczególnie wrażliwych,
 • wyeliminowanie zagrożeń na poszczególnych etapach wykonywania zabiegów ochrony roślin,
 • upowszechnianie integrowanej ochrony roślin,
 • analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin,
 • utrzymanie efektywnego nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin,
 • optymalizacja ochrony upraw małoobszarowych i ekologicznych.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)