Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Co dzieje się z wnioskami na modernizację gospodarstw rolnych? – ciąg dalszy historii

Obrazek

Kiedy ARiMR rozpatrzy wnioski złożone w ubiegłym roku w naborach na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020? Mamy stanowisko Agencji w tej sprawie.

Grzegorz Ignaczewski27 marca 2019, 14:09
Stan zaawansowania weryfikacji wniosków złożonych w ubiegłym roku w naborach przeprowadzonych w ramach wszystkich czterech obszarów najpopularniejszego chyba działania PROW 2014-2020 czyli „Modernizacji gospodarstw rolnych” jest delikatnie mówiąc marny. Wnioski z obszaru „d” cieszącego się największym zainteresowaniem rolników leżą w Agencji od roku, a w tym czasie podpisano umowy zaledwie z ok. 10% rolników, którzy złożyli wnioski. 

Stanowisko ARiMR

Na opublikowane przez nas dane o ilości podpisanych umów i wniosków odrzuconych zareagowała sama ARiMR. Oto jak tłumaczy opóźnienia w weryfikacji wniosków:

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 roku (w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz.1371, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem wykonawczym).
W przepisach tych wskazane są m.in. terminy rozpatrywania przez ARiMR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach ogłaszanych naborów, w tym uregulowane są kwestie obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania i wypłaty pomocy, przedłużenia/wstrzymania biegu terminu bądź przywrócenia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, Agencja w terminie 90 dni od dnia zakończenia naborów przeprowadziła ocenę wniosków, która miała na celu ustalenie list kolejności przysługiwania pomocy.
Dodatkowo, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2018 r., termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 14 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy.
Termin rozpatrzenia danego wniosku zależy w ogromnym stopniu od prawidłowego jego wypełnienia oraz jakości dokumentacji towarzyszącej (załączników), którą wnioskodawcy powinni przedstawić ubiegając się o pomoc, zaś - jak pokazuje praktyka - w zdecydowanej większości składane wnioski i załączniki są niekompletne lub wymagają uzyskania dodatkowych wyjaśnień. W takich sytuacjach niezbędne jest uzyskanie od Wnioskodawców uzupełnień lub wyjaśnień, co znacznie wydłuża czas weryfikacji wniosków.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, ustawodawca w kolejnych nowelizacjach przepisów uwzględnił wprowadzenie rozwiązań wychodzących naprzeciw beneficjentom, w tym m.in. zmianę przepisów w zakresie dwukrotnej możliwości uzupełniania przez Wnioskodawcę braków w złożonych wnioskach.
Zdarza się również, że wydłużany jest terminu weryfikacji danego wniosku, z uwagi na czas potrzebny do uzyskania niezbędnych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, o czym ARiMR informuje pisemnie ubiegającego się o przyznanie pomocy.
Jednocześnie, niezależnie od powyższego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje działania, których celem jest skrócenie czasu oczekiwania wnioskodawców na podpisywanie umów i możliwość przystąpienia do realizacji projektów.
Minister rolnictwa przychylny Agencji


Przyjrzyjmy się nieco bliżej wyjaśnieniom ARiMR – okazuje się bowiem, że zgodnie z § 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych", na które powołuje się Agencja w wyjaśnieniu mówi wyraźnie, że w terminie 8 miesięcy od opublikowania listy z kolejnością rozpatrywania wniosków ARiMR powinna podpisać z wnioskodawcami umowy. Termin ten upłynął w lutym br. Jednak, ponieważ Agencja nie wyrobiła się terminie, Minister Rolnictwa spojrzał przychylnym okiem i dał jej dodatkowe pół roku – w drodze wyjątku – na rozpatrzenie wniosków z 2018 roku ( § 35c dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 25 lutego 2019 r. [Dz.U.2019.407] zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 marca 2019 r.). Zatem po raz kolejny okazuje się, że to tylko rolnicy muszą przestrzegać bezwzględnie terminów.

Kilka uwag o jakości wniosków

Jak wynika z wyjaśnień Agencji, termin rozpatrzenia danego wniosku zależy w ogromnym stopniu od prawidłowego jego wypełnienia oraz jakości dokumentacji towarzyszącej. I tu również warto podkreślić kilka ważnych aspektów.
Po pierwsze największy ubiegłoroczny nabór przeprowadzony był zanim jeszcze rolnicy wypełnili wnioski o dopłaty (nabór zakończył się 20 marca), trudno więc dziwić się, że w zdecydowanej większości trzeba poprawić biznesplany np. w zakresie zgłoszonych upraw i ich powierzchni. Podobnie jest z wyliczeniami odnośnie stanu zwierząt. Rolnicy składając wnioski zakładali ilości urodzeń, sprzedaży itp. na cały 2018 rok. Teraz oczywiste jest, że dane te różnią się od faktycznych zdarzeń zgłoszonych w 2018 roku w IRZ bo wszystkiego się nie przewidzi. Swoją drogą kwestia upraw i zwierząt wpisywanych w roku wyjściowym w biznesplanie to taka zabawa w ciuciubabkę – rolnicy na początku roku zgadują dane, które i tak za chwilą przekażą Agencji, czy to we wniosku o dopłaty, czy też w IRZ. Pytanie po co więc w biznesplanie wypisywać dane, które Agencji są znane z urzędu?

Po drugie w ubiegłorocznych naborach instrukcja wypełniania biznesplanu – najważniejszego i najbardziej skomplikowanego załącznika odnosiła się generalnie do sposobu posługiwania się myszką komputerową i klikania w poszczególne komórki, a nie do ich merytorycznej zawartości (na plus Agencji trzeba zaliczyć fakt, że w tegorocznym naborze instrukcja biznesplanu jest już znacznie lepsza).

I wreszcie po trzecie faktem jest, że pracownicy wymagają od rolników szeregu dodatkowych wyjaśnień, których nie ma na liście załączników. Dziś na wszystko musi być jakiś papier.

Duży optymizm ARiMR

Jednak mimo problemów z rozpatrzeniem dotychczasowych wniosków ARiMR wykazuje się dużym optymizmem – już ogłoszono kolejne nabory wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. A na horyzoncie jest już też kolejny nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, w którym o pomoc będą mogły ubiegać się osoby ubezpieczone w ZUS (dwuzawodowcy), więc należy spodziewać się bardzo dużej ilości nowych wniosków do rozpatrzenia. giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)