Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jak zdobyć dofinansowanie na rozwój usług rolniczych?

Obrazek

W czerwcu br. roku weszły nowe przepisy programu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”, które są przyznawane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW 2014-2020. Jak skorzystać z dofinansowania?

Natalia Marciniak-Musiał4 lipca 2022, 13:05

Wnioski w ramach tego poddziałania można składać osobiście w ARiMR, przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, przesyłką poleconą lub elektronicznie w oddziałach regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Rozliczenie wszystkich operacji ma nastąpić do 30 czerwca 2025 r., gdyż program wydłużono o dwa lata. 

Główne zmiany w programie dotyczą większego wsparcia dla przedsiębiorców na obszarach wiejskich, ułatwienia dostępu do usług związanych z rolnictwem oraz leśnictwem oraz ograniczenia niekorzystnego oddziaływania gospodarki rolnej na środowisko naturalne. Wyjątkowo premiowane będą takie działania jak:

 • ograniczenie zużycia środków ochrony roślin,
 • zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
 • nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt.

Usługi rolnicze wspomagające - 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z

Zmiany obejmują dotychczasową działalność z zakresu usług rolniczych w celu wsparcia: produkcji roślinnej oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, prowadzenia usług po zbiorach (kody Polskiej Klasyfikacji Działalności odpowiednio: 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z). Od 24 czerwca 2022 roku, w kategorii działalność usługowa wspomagająca będzie można ubiegać się o pomoc w czterech nowych zakresach.

1. Usługi związane z leśnictwem - 02.40.Z

Dofinansowanie dotyczy także usług związanych z leśnictwem i dotyczy zakupu lub kosztów związanych z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do działalności w ramach świadczenia usług leśnych.

2. Usługi związane z zabezpieczaniem/utrzymaniem urządzeń wodnych - 42.21.Z, 42.91, 01.61.Z

Dotacje wspierające rozwój działalności gospodarczej wykonywanej m.in. dla spółek wodnych, których członkami są rolnicy oraz ich związków, w ramach:

 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

3. Usługi związane z myciem i dezynfekcją – nowe zakresy usług na miarę nowych czasów

Dotyczy wsparcia rolników w minimalizowaniu zagrożeń spowodowanych występowaniem bakterii, wirusów i grzybów poprzez rozwój usług w zakresie mycia i dezynfekcji:

 • budynków produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych;
 • urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych;

Kody PKD nowych działań: 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych oraz 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie.

4. Usługi związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Poszerzono o usługi w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, według PKD odpowiednio:

 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Big Data i sztuczna inteligencja

  Współczesne rolnictwo to nowe wyzwania związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, które opierają się na sztucznej inteligencji i Big Data. Nowe przepisy mają ułatwić premiowanie ich wykorzystywania w polskim rolnictwie. Dlatego w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości rolniczej przyznane środki można przeznaczyć na zakup:

  • stacji bazowych służących do przesyłki danych, np. LoRaWan,
  • sensorów, urządzeń i czujników do pomiaru wilgotności gleby, zasolenia gleby, temperatury, jakości powietrza, jakości wody, urządzeń sterujących, pedometrów i akcelerometrów,
  • dronów do inspekcji infrastruktury (np. ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów),
  • stacji meteo.
  • a także laptopa, tabletu, serwera,
  • czy gotowych rozwiązań wspomagających wdrażane technologie cyfrowe (maksymalnie 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych).

  Jednakże, nie będzie można z tych środków sfinansować rozbudowy infrastruktury sieci 5G i sieci światłowodowej.

  Warunki otrzymania dofinansowania

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach usług rolniczych i leśnych muszą posiadać wpis do odpowiednego rejestru (CEIDG, KRS), albo statut lub umowę w zależności od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Dodatkowo dokumentację świadczenia usług na kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto (np. fakturami).

  Dofinansowania na rozwój usług leśnych dotyczą mikro- i małych przedsiębiorstw, które są obecne w branży min. 2 lata przed złożeniem wniosku.

  Na realizację projektów z zakresu usług melioracyjnych, mycia i dezynfekcji oraz wykorzystania technologii cyfrowych o pomoc mogą ubiegać się:

  • podmioty już wykonujące określony rodzaj działalności gospodarczej,
  • podmioty, które taką działalność dopiero zamierzają podjąć, ale poprzez rozszerzenie oferowanych usług.
  • osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej np. po raz pierwszy, ale działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i podjęcia jej wykonywania nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

  Składanie wniosków odbywać się będzie na zasadzie: 1 wniosek – 1 zakres usług. Dodatkowo nie będzie możliwe ubieganie się o pomoc jednocześnie w zakresie usług rolniczych oraz zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych.

  Refundacja obejmuje

  • do 65% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia - w zakresie usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych zwiększona jest wysokość refundacji
  • 50% - dla usług rolniczych, leśnych oraz mycia i dezynfekcji.

  Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

  fot. Envato Elements  Picture of the author
  Autor Artykułu:Natalia Marciniak-Musiał
  Pozostałe artykuły tego autora

  Ważne Tematy

  Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

  Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)