Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Oddłużenie gospodarstw – ustawa czeka tylko na publikację

Obrazek

Najpóźniej 10 stycznia ma zostać opublikowana w dzienniku ustaw, popisana 12 grudnia przez Prezydenta ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Przepisy te dają możliwość oddłużenia gospodarstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Grzegorz Ignaczewski25 grudnia 2018, 08:55
Prace nad tą ustawą trwały prawie cały 2018 rok (projekt powstał jeszcze w styczniu 2018r.) Na te przepisy czaka wielu rolników, którzy upatrują w niej ostatniej szansy na ocalenie swoich gospodarstw.

Ustawa przewiduje kilka wariantów restrukturyzacji zadłużenia:
1) udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dopłat do oprocentowania udzielanych przez banki kredytów restrukturyzacyjnych,
2) udzielania przez ARiMR pożyczek,
3) udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) gwarancji spłaty zaciągniętego w banku kredytu restrukturyzacyjnego oraz
4) przejęcia długu przez KOWR w zamian za przeniesienie własności całości lub części nieruchomości rolnej zadłużonego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Restrukturyzacji podlegać będą długi o charakterze pieniężnym (kredyty, pożyczki i inne należności pieniężne), które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.
Trzeba mieć plan
Aby skorzystać z jednej z trzech pierwszych form pomocy konieczne będzie przedstawienie przez wnioskodawcę, czyli rolnika, planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
Taki plan będzie musiał zwierać miedzy innymi opis sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy publicznej oraz opis przewidywanej sytuacji gospodarstwa po jej uzyskaniu, analizę i ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowego gospodarstwa, a także opis działań jakie mają być powzięte w celu przywrócenia płynności finansowej. Realizacja planu ma być kontrolowana przez ARiMR.
Kredyt na 10 lat ...
Kredytów restrukturyzacyjnych maja udzielać banki współpracujące z ARiMR. Kwota kredytu restrukturyzacyjnego z dopłatą ARiMR do oprocentowania zależy od wysokości zobowiązań, jednak nie może przekroczyć 5 mln zł, a okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. Oprocentowanie kredytu restrukturyzacyjnego jaki będzie płacić rolnik to zgodnie z ustawą 2%. Resztę należnych bankowi odsetek zapłaci ARiMR.
... albo pożyczka na 15
ARiMR ma udzielać również pożyczek zadłużonym gospodarstwom. Kwota takiej pożyczki będzie mogła wynieść, podobnie jak w przypadku kredytu, nawet 5 mln zł, ale okres jej spłaty może być ustalony maksymalnie nawet na lat 15. Pożyczka jest również oprocentowana, a odsetki płacone są w całości przez rolnika. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi rocznie nie mniej niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez Komisję Europejską na jej stronie internetowej, obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej o 4 punkty procentowe. Obecnie stopa bazowa wynosi 1,85%, tak więc na dzień dzisiejszy oprocentowanie pożyczki z ARiMR wyniosłoby aż 5,85%.
Gwarancja z KOWR
Dla rolników, którzy mogą mieć problemy z uzyskaniem kredytu restrukturyzacyjnego, ustawa przewiduje możliwość uzyskania gwarancji udzielanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Warunkiem udzielenia takiej gwarancji jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości rolnej jako zabezpieczania należności dla KOWR.
Za ustanowienie gwarancji KOWR pobierze jednorazowo od rolnika prowizję w wysokości 0,5% gwarantowanej sumy.
Wyjście awaryjne
Ustawa przewiduje jeszcze jedną możliwość oddłużenia – dla gospodarstw znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. W tym wariancie przewiduje się przejęcie przez KOWR długów gospodarstwa w zamian za przekazanie własności zadłużonego gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa. Przejęty przez KOWR dług nie może przekroczyć wartości nieruchomości rolnej, której własność jest przenoszona na rzecz Skarbu Państwa, pomniejszonej o wysokość sumy hipoteki ustanowionej na tej nieruchomości. Jednak celem KOWR nie będzie w tej sytuacji wysiedlenie rolnika z gospodarstwa. Po przeniesieniu własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa dotychczasowy właściciel będzie mógł skorzystać z prawa pierwszeństwa do:
1) dzierżawy tej nieruchomości;
2) dzierżawy tej nieruchomości z zapewnieniem dzierżawcy prawa kupna przedmiotu dzierżawy najpóźniej z upływem okresu, na jaki została zawarta umowa dzierżawy;
3) nabycia tej nieruchomości po upływie co najmniej pięciu lat od dnia przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności tej nieruchomości rolnej.
Tak więc jeżeli restrukturyzacja powiedzie się, rolnik będzie miał możliwość odkupienia przekazanego majątku od Skarbu Państwa.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)