StoryEditor

MRiRW odpowiada na pytania posłów do exposé premiera Donalda Tuska

Resort rolnictwa odpowiedział na pytania zgłoszone przez Stefana Krajewskiego, Annę Gembicką, Piotra Polaka oraz Ryszarda Bartosika. O co zapytali posłowie?
25.01.2024., 16:09h

Kryzys na rynku mleka: czy będzie skup interwencyjny?

Pytanie posła Stefana Krajewskiego

Jestem mieszkańcem województwa podlaskiego. My mamy swoje białe złoto: mleko, produkcja mleka, najlepiej zorganizowane zakłady mleczarskie w Polsce, ale i w Europie. To są nasze perełki. I ostatni kryzys na rynku mleka spowodował, że wiele gospodarstw miało trudności z utrzymaniem, ze spłatą kredytów, ale też zakłady odczuwają ten kryzys. Więc moje pytanie brzmi: Czy jest realna szansa, by urealnić ceny w skupie interwencyjnym? Chodzi o interwencję ogólnie na rynku europejskim, bo pewnie wszyscy się będą mierzyć z tym problemem, kiedy przyjdzie kolejna fala kryzysu, a taka może się pojawić. Tutaj trzeba też działania ze strony Polski, ze strony polskiego rządu. Myślę, że jest to w interesie wszystkich rolników w całej Polsce, ale też w interesie konsumentów.

Odpowiedz MRiRW: Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, a co za tym idzie cen płodów rolnych jest pilnie analizowana przez Ministerstwo Rolnictwa, które podejmie wszystkie możliwe środki, mające na celu wsparcie polskich producentów i rolników. Na obecnym etapie planowane jest opracowanie szczegółowych założeń szeregu rozwiązań systemowych i długofalowych, które w horyzoncie kilku miesięcy powinny zacząć wpływać na poprawę sytuacji ekonomicznej polskich rolników oraz obszarów wiejskich. W rolnictwie konieczna jest kontynuacja pewnych działań i rozwiązań – jednocześnie też niezbędne są zmiany. Należy dostrzegać z odpowiednim wyprzedzeniem zachodzące przemiany gospodarcze, czy warunki ekonomiczne prowadzenia działalności rolniczej. Konieczna będzie szybka interwencja i działania ze strony Rządu w ograniczaniu dalszego spadku opłacalności produkcji rolnej. Obecna trudna sytuacja w rolnictwie, narastające problemy rolników, wojna w Ukrainie, a także problemy z zachowaniem bezpieczeństwa żywnościowego to elementy które będą wymagać pogłębionej analizy.

Czytaj także: Ceny mleka w grudniu ub.r. według GUS. Stawki wzrosły?

Rozwiązania systemowe dla rolnictwa

Pytanie poseł Anny Gembickiej

Czy tym razem dla odmiany zadbacie o polskie rolnictwo i jakie rozwiązania systemowe zaproponujecie polskim rolnikom?

Odpowiedz MRiRW: Na obecnym etapie planowane jest opracowanie szczegółowych założeń szeregu rozwiązań systemowych i długofalowych, które w horyzoncie kilku miesięcy powinny zacząć wpływać na poprawę sytuacji ekonomicznej polskich rolników oraz obszarów wiejskich. Konieczna będzie szybka interwencja i działania ze strony Rządu w ograniczaniu dalszego spadku opłacalności produkcji rolnej. Obecna trudna sytuacja w rolnictwie, narastające problemy rolników, wojna w Ukrainie, a także problemy z zachowaniem bezpieczeństwa żywnościowego to elementy które będą wymagać pogłębionej analizy. Podejmiemy działania na rzecz większego, bezpośredniego powiązania gospodarstw rolnych z przetwórstwem i handlem na rzecz długookresowych umów. Ponadto, prowadzone będą dalsze prace nad rozwijaniem systemu ubezpieczeń, poprawy przepływu ziemi poprzez bezpieczny, ustawowy system dzierżaw. Ważnym aspektem będzie również wsparcie sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, czego efektem będzie m.in. lepsze upowszechnianie się produktów lokalnych i regionalnych, skracanie kanałów dystrybucji oraz zwiększenie dochodów rolników. Dodatkowo, niezbędna będzie również dyskusja nad Wspólną Polityką Rolną. Będę sukcesywnie przedstawiał dobre dla polskiego rolnictwa rozwiązania, które będą w pierwszej kolejności omawiane z rolnikami.

Czytaj także: Po protestach rolniczych, burza w Sejmie o konkrety. Jakie padły propozycje?

Embargo na ukraińskie zboże

Pytanie posła Piotra Polaka

Chciałbym zapytać, jakie będzie Pana stanowisko, gdy się Pan spotka z przywołanym Prezydentem Zełenskim czy chociażby z Panią Przewodniczącą von der Leyen i nacisną na Pana, że trzeba złagodzić polskie twarde stanowisko odnośnie do embarga na ukraińskie zboże?

Odpowiedz MRiRW: Interes polskich rolników będzie dla Rządu priorytetem. Brak ujednolicenia kryteriów konkurencji na rynku rolnym – w tym również standardów jakościowych dotyczących produktów z Ukrainy – skutkować będzie trudną sytuacją polskich rolników. Niezbędne są zatem pilne i konkretne decyzje polityczne na poziomie unijnym i krajowym. Unia Europejska powinna wprowadzić regulacje związane z nadmiernym napływem produktów rolnych z Ukrainy na obszar UE. Należy pomóc Ukrainie, przekierowując eksport produktów rolnych w te regiony świata, które potrzebują ukraińskiego zboża i żywności. Podjęcie przedmiotowych działań wymaga szerszego podejścia niż na szczeblu unijnym, gdyż jest to związane z procesami globalizacji zachodzącymi na światowych rynkach rolnych. Podkreślenia wymaga fakt, że z wielu rynków światowych Ukraina została wykluczona przez Rosję. Potencjał produkcyjny ukraińskiego rolnictwa jest olbrzymi. Dodatkowo, Ukraina ma lepszy klimat do uprawy płodów rolnych, a połowa ich gleb to czarnoziemy. Polska może zagospodarować napływ tańszych surowców z Ukrainy dzięki rozwojowi przetwórstwa i byciu pośrednikiem w handlu. Polskie przetwórstwo ma szansę na efektywne przetwarzanie tanich surowców z Ukrainy, czego rezultatem byłoby uzyskaniem dodatkowych wartości i marż przetwórczych. Innym potencjalnym rozwiązaniem zagospodarowania tańszego surowca z Ukrainy mogłoby być przetworzenie ich na biopaliwa, a także ich reeksport na inne rynki unijne oraz poza UE. Ważnym aspektem, w realizacji powyższych działań jest konieczność rozbudowy infrastruktury kolejowej, drogowej, a także budowa terminala zbożowego aby przetworzone surowce sprawniej przesyłać dalej do innych krajów.

image

Import z Ukrainy: unijni ministrowie rolnictwa podzieleni w sprawie towarów rolnych

Lokalna półka

Pytanie posła Ryszarda Bartosika

Czy będzie Pan realizował ustawę: lokalna półka, tak potrzebną naszym rolnikom i 12 postulatów złożonych przez związki zawodowe rolników?

Odpowiedz MRiRW: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie inicjatywę wypracowania takich rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia udziału sprzedaży polskich lokalnych produktów spożywczych w sklepach. Pogłębianie powiązań lokalnych producentów ze sklepami funkcjonującymi w danym regionie przyczyni się do skracania łańcuchów żywnościowych oraz ułatwi konsumentom dostęp do produktów wytworzonych przez małych, lokalnych producentów rolnych. Szczegółowy dobór środków zapewniających realizację tego programu zostanie uzgodniony i skonsultowany zarówno z przedstawicielami producentów rolnych jak i przedstawicielami handlu.

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 06:53