StoryEditor

Jak pozyskać pieniądze z ARiMR na inwestycje w Odnawialne Źródła Energii? Trwa nabór na OZE

Tylko do do 23 lutego rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw. Pomoc na ten cel pochodzi z PS WPR na lata 2023-2027. W jaki spozób możn apozyskać z ARiMR dotacje na inwestycje w OZE?
04.02.2024., 06:00h

W ramach naboru ukierunkowane są 3 interwencje: obszar A – budowa nowej biogazowni rolniczej, obszar B – mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego oraz obszar C – rozwiązania poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.

Jakie inwestycje możemy zrealizować w ramach naboru?

Obszar A - inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej

Pomoc w tym zakresie jest przyznawana na operacje polegające na budowie biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej już biogazowni rolniczej. Pomoc musi być związana z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystywaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa.

Obszar B - inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego

Wsparciu w ramach tego obszaru podlegają operacje polegające na zakupie:

 • mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
 • instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
 • magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa powyżej,
 • pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których powyżej,
 • systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których powyżej.

Obszar C - poprawa efektywności energetycznej budynków gospodarstw rolnych

Pomoc przyznawana jest na operacje polegające na inwestycjach w budynki gospodarstwa rolnego, w szczególności:

 • dociepleniu ścian zewnętrznych,
 • dociepleniu dachu lub stropu,
 • zakupie świetlików dachowych,
 • dociepleniu podłóg,
 • zakupie okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
 • zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
 • zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła,
 • zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
 • zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią.

W jakiej formie będzie przyznawana pomoc na OZE?

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych. W przypadku obszaru A maksymalna wysokość pomocy to 1,5 mln zł, natomiast dla obszarów B i C przewidziana jest pomoc wynosząca maksymalnie po 200 tys. zł.

Obowiązuję również łączny limit pomocy jednego beneficjenta w okresie realizacji PS WPR 2023-2027, który nie może przekroczyć na:

 • obszar A i obszar B -1,5 mln zł;
 • obszar A i obszar C - 1,7 mln zł;
 • obszar B i obszar C -400 tys. zł;
 • obszar A, obszar B i obszar C -1,7 mln zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie na OZE?

Wnioskodawcą może być rolnik, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR w 2023 roku, oraz taki który odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa.

Warto zaznaczyć, że za wnioskodawcę rozumie się zarówno osobę fizyczną jak i rolnika będącego osobą prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólników spółki cywilnej  prowadzących działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie dla poszczególnego obszaru.

Jakie dodatkowe warunki należy spełnić by otrzymać dotacje na OZE?

Aby ubiegać się o wsparcie należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Przede wszystkim, operacja musi być realizowana na nieruchomościach stanowiących własność wnioskodawcy lub przedmiot użytkowania wieczystego. Dodatkowo, operacja musi mieć  związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów dla poszczególnych obszarów. Pomoc może zostać  przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów.

W jaki sposób złożyć wniosek w ARiMR?

Przypomnijmy, że wnioski w ramach naboru można składać do 23 lutego 2024 r.  wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Nie można więc takiego wniosku wypełnić papierowo i złożyć osobiście lub wysłać pocztą do ARiMR.

oprac. Agata Stachowiak na podst. ARiMR

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. kwiecień 2024 21:13