Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Komu przysługuje renta z KRUS? Wszystko o rencie rolniczej

Obrazek

Jakie są warunki przyznania renty z KRUS? Kto może ubiegać się o rentę rolniczą i i o czym rolnik-rencista powinien pamiętać? Sprawdź aktualne, najważniejsze informacje o rencie chorobowej KRUS!

 

14 lutego 2023, 10:47

Komu przysługuje renta rolnicza?

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym;
  • całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach zaliczalnych (tj. w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia a przed 1 stycznia 1983 r., od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w tym okresy zagraniczne), lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów;
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres, który wynosi:

– rok – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat,
– 2 lata – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
– 3 lata – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
– 4 lata – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
– 5 lat – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 30 lat, przy czym wymagane 5 lat powinno przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

Choroba zawodowa rolnika

Jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, wymagany jest jakikolwiek okres ubezpieczenia, który obejmuje dzień wypadku lub dzień zachorowania na chorobę zawodową.

Całkowita niezdolność do pracy

Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2022 r., poz. 1155) wprowadziła w ustawie z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2022 r., poz. 933) dodatkowy przepis, w świetle którego prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy może uzyskać również osoba całkowicie niezdolna do pracy w gosp. rolnym, która podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat.

Więcej o tym:
  • czym jest całkowita niezdolność do pracy?
  • Renta KRUS a posiadanie ziemi
  • Kiedy nie jest wymagane zaprzestanie działalności rolniczej?
  • Co oznacza zaprzestanie działalności rolniczej i innej?
  • Jak zamienić rentę na emeryturę rolniczą?
  • O czym rolnik-rencista powinien pamiętać?

Przeczytasz w Strefie Premium! Czytaj artykuł naszej specjalistki KRUS!


Ewa Jaworska-Spicak
fot. archiwum TAPWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)