Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Wyniki kontroli NIK: Nieprawidłowości w działaniach inspekcji weterynaryjnej

Obrazek

Inspekcja weterynaryjna sprawowała niedostateczny nadzór nad przestrzeganiem zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, zaś powiatowi lekarze weterynarii nie przeprowadzali co najmniej raz w roku obowiązkowych kontroli tych gospodarstw. To tylko niektóre zarzuty Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła jak w Polsce zwalczany jest afrykański pomór świń. 

wk21 listopada 2022, 11:14
Pierwszy przypadek chorego na ASF dzika na terytorium Polski potwierdzono 17 lutego 2014 r. (powiat sokólski w województwie podlaskim). Pierwsze ognisko choroby u świń zostało zaś stwierdzone 23 lipca 2014 r. (powiat białostocki w województwie podlaskim). Od tego czasu trwa nieustanna walka z afrykańskim pomorem świń

– Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w populacji dzika oraz przenikaniu i rozprzestrzenianiu się tej choroby w stadach świń nie zawsze było prowadzone zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi procedurami, w szczególności większość skontrolowanych organów inspekcji weterynaryjnej sprawowała niedostateczny nadzór nad przestrzeganiem zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną – czytamy w najnowszym raporcie NIK obejmującym lata 2019-2021.

W działaniach powiatowych lekarzy weterynarii były nieprawidłowości

Zdaniem NIK w działaniach skontrolowanych powiatowych lekarzy weterynarii wystąpiły liczne i mogące skutkować poważnymi konsekwencjami nieprawidłowości, czego wyrazem było występujące na dużą skalę (w 50% powiatowych inspektoratów weterynarii – PIW) niedopełnianie obowiązku przeprowadzenia, przynajmniej raz w roku, kontroli w każdym z gospodarstw znajdujących się w strefie ustanowionej w związku z ASF oraz nieprzeprowadzanie nakazanej prawem kontroli dodatkowej, w przypadku wcześniejszego stwierdzenia nieprawidłowości (w 70% PIW).

„Nie wydawano decyzji nakazujących zabicie lub ubój świń”

W blisko jednej trzeciej skontrolowanych PIW nie wydawano, w sytuacji kiedy wymagały tego przepisy, decyzji nakazujących usunięcie uchybień albo nakazujących zabicie lub ubój świń. Określanie w wydawanych decyzjach nakazujących zabicie lub ubój świń terminu wykonania tego obowiązku nie miało natomiast umocowania w  przepisach.

W wielu sprawach, pomimo wydania decyzji o zakazie utrzymywania świń w gospodarstwie, nie podejmowano działań mających na celu sprawdzenie ich wykonania przez posiadaczy stad albo dokonywano takiej weryfikacji po upływie bardzo długiego czasu, co w ocenie NIK było przejawem braku rzetelności.

Nie wszyscy wojewódzcy lekarze weterynarii rzetelnie sprawowali nadzór

Nie wszyscy skontrolowani wojewódzcy lekarze weterynarii rzetelnie sprawowali nadzór nad podległymi im powiatowymi lekarzami weterynarii, czego wyrazem było niepodejmowanie udokumentowanych i efektywnych działań nadzorczych lub dyscyplinujących (nieprawidłowość ta wystąpiła w 25% wojewódzkich inspektoratach weterynarii). 

Po części wynikało to z prowadzonej w inspekcji weterynaryjnej sprawozdawczości, która nie dostarczała danych umożliwiających wiarygodną ocenę, w jakim zakresie PLW realizowali zadania postawione przed nimi przez głównego lekarza weterynarii, wynikające z przepisów prawa i kolejnych edycji programu zwalczania ASF.

PLW dobrze radzili sobie ze zwalczaniem skutków ASF

Ale jednocześnie zdaniem NIK skontrolowani powiatowi lekarze weterynarii należycie radzili sobie z niwelowaniem skutków ASF, podejmując właściwe i przewidziane prawem kroki:
  • rzetelnie prowadzono dochodzenia epizootyczne,
  • prawidłowo pełniono nadzór nad przestrzeganiem rygorów postępowania z tuszą zabitych dzików,
  • w sytuacji wystąpienia ognisk choroby w stadach trzody chlewnej – bezzwłocznie podejmowano niezbędne czynności, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epizootii. 

Za małe wydatki inspekcji weterynaryjnej na bioasekurację 

Inspekcja weterynaryjna na zwalczanie ASF u świń i dzików wydatkowała w tym okresie łącznie 595 482,5 tys. zł. Najwięcej środków wyasygnowano na pokrycie wszystkich kosztów polowań i odstrzału sanitarnego dzików, tj. 282 154,4 tys. zł, co stanowiło 47,4% wszystkich wydatków na ten cel. W tym samym czasie na kontrolę bioasekuracji i koszty badań klinicznych stad świń wydatkowano 28 406,4 tys. zł, co stanowiło 4,8% wszystkich wydatków na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

NIK - wydatki na dwa filary walki z ASF - bioasekurację stad świń i redukcję liczebności dzików

Kontrowersyjny transport próbek krwi dzików

Zdaniem NIK wiele do życzenia pozostawiała organizacja transportów próbek krwi odstrzelonych i padłych dzików do odległych laboratoriów. Regionalizacja przekazywania tych próbek tylko w województwie wielkopolskim osiągnęła stan w pełni satysfakcjonujący. Z trzech pozostałych województw objętych kontrolą próbki były w dalszym ciągu wożone do odległych laboratoriów.

NIK - logistyka dosatrczania próbek z kontrolowanych województw do laboratoriów-min

PLW zaciągali zobowiązania, ale nie mieli środków na spłatę

Kontrola ujawniła znacznie wydłużone procedury przekazywania środków na zapobieganie i usuwanie skutków ASF, co kontrastowało z koniecznością podejmowania natychmiastowych działań na obszarach dotkniętych epizootią. W efekcie dochodziło do naruszania zasad należytego dysponowania środkami publicznymi, gdyż powiatowi lekarze weterynarii (PLW) zaciągali zobowiązania, choć nie dysponowali odpowiednimi środkami w planach finansowych powiatowych inspektoratów weterynarii (PIW). Wymiar finansowy stwierdzonych nieprawidłowości, w związku z takim działaniem, wyniósł ponad 4,5 mln zł.
Fot. poglądowe


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)