StoryEditor

Dopłaty 2023: ile wniosków trafiło do ARiMR? OSTATNI moment na złożenie wniosków. O które dopłaty można się jeszcze ubiegać?

Podsumowanie dotychczas złożonych wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ile wniosków wpłynęło na dopłaty do zbóż, dopłaty do pszenicy, dopłaty do materiału siewnego i dopłaty do nawozów? Sprawdź, o które dofinansowanie możesz się jeszcze ubiegać!
12.07.2023., 11:07h

Pomoc dla producentów zbóż – 102 tys. wniosków

Jak zapowiedział Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, możemy spodziewać się zmian w naborze wniosków o przyznanie dopłat dla producentów:
 • kukurydzy,
 • żyta,
 • jęczmienia,
 • owsa,
 • pszenżyta,
 • mieszanek zbożowych,
 • rzepaku,
 • rzepiku.
Termin sprzedaży kończy się wraz z dniem 15 lipca, wnioski składać można do 31 lipca. Jak czytamy na stronie ARiMR, do tej pory wpłynęło blisko 102 tys. wniosków.
Gdzie można złożyć wniosek:
Wniosek o dopłaty można złożyć tylko i wyłącznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.


Zobacz także: Dopłaty bezpośrednie 2023: Ile wniosków i o jakie wsparcie złożyli rolnicy w ARiMR?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy którzy:
 • ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;
 • w 2022 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem);
 • posiadają numer identyfikacyjny i wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.
- Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. A w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka, który będzie mieć więcej czasu na przesłanie dokumentów – do 10 września 2023 r. Dofinansowanie nie przysługuje natomiast rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot – czytamy na stronie ARiMR.

Maksymalna powierzchnia uprawy, a możliwość otrzymania pomocy

Powierzchnia i jej maksymalna wielkość, która kwalifikuje do otrzymania wsparcia to 300 ha. 

Jaka jest wysokość pomocy?

Wysokość dofinansowania dla rolnika, nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika 4,5 – w przypadku jęczmienia i pszenżyta, 3,5 – w przypadku żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku i rzepiku. 


Dopłaty także do jęczmienia, rzepaku i rzepiku z tegorocznych zbiorów- Dla kukurydzy algorytm jest podobny, a wsparcie nie może być wyższe od iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej, pomniejszonej o powierzchnię upraw do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową, oraz iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7 – czytamy na ARiMR. 
Dla województwa podkarpackie, lubelskie:
 • kukurydza, rzepak, rzepik: 1750 zł/ha,
 • jęczmień, pszenżyto: 1125 zł/ha,
 • żyto, owies, mieszanki zbożowe: 875 zł/ha.
Dla województwa małopolskiego, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie:
 • kukurydza, rzepak, rzepik: 1610 zł/ha,
 • jęczmień, pszenżyto: 1035/zł/ha,
 • żyto, owies, mieszanki zbożowe: 805 zł/ha.
Pozostałe województwa:
 • kukurydza, rzepak, rzepik: 1400 zł/ha,
 • jęczmień, pszenżyto: 900 zł/ha,
 • żyto, owies, mieszanki zbożowe: 700 zł/ha.

98,5 tys. wniosków dla producentów pszenicy lub gryki

Aktualnie trwa nabór wniosków dla producentów pszenicy lub gryki, którzy plony sprzedali po 14 kwietnia 2023 roku. Na ten moment wnioski o dopłaty złożyło ponad 98,5 tys. rolników. Jak zapowiedział Robert Telus, ma zostać wydłużony termin, w którym trzeba sprzedać ziarno. Pierwotnie był to 30 czerwca 2023 roku, po zmianie ma być to dzień 15 lipca. Jednak zmiana ta wymaga zgody Komisji Europejskiej. 

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Wnioski o dopłaty można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2023 r.:
 • bezpośrednio w placówce Agencji,
 • przez platformę ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • bądź rejestrowaną przesyłką pocztową. 

Kto może ubiegać się o dopłaty?

 - O tę pomoc mogą się ubiegać producenci pszenicy lub gryki, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r. Co istotne, nabywcą musi być podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Transakcja musi zostać potwierdzona fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana. W przypadku pszenicy istotny jest termin sprzedaży zboża, a jeśli chodzi o grykę, pod uwagę bierze się również województwo, w którym położone jest gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie – czytamy na straonie ARiMR. 

Jakie są stawki dofinansowania?

Stawki dofinansowania to:
 • 2 200 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r.;
 • 3 025 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 maja a 15 lipca 2023 r.;
 • 875 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;
 • 805 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 • 700 zł/ha – w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach
- Na takie wsparcie przewidziano 2 mld zł. Jeżeli okaże się, że pula środków nie będzie wystarczająca, zostanie ona zwiększona, tak aby wszyscy, którzy spełniają warunki do otrzymania pomocy, uzyskali ją – ARiMR. 

Dopłaty do materiału siewnego – 61 tys. rolników

Rolnicy o przyznanie dopłat z tytułu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mogli ubiegać się do 10 lipca 2023 roku. Jak wynika ze statystyk podanych na stronie ARiMR, o wsparcie ubiega się 61 tys. rolników. Agencja sugeruje również, aby nie wycofywać złożonych wcześniej wniosków. 

Sugerujemy nie wycofywać wniosków

Nabór pierwotnie rozpoczął się 25 maja, a zakończyć miał się 26 czerwca. 

- W związku z wieloma pytaniami rolników, którzy już złożyli wnioski o dopłaty do materiału siewnego, sugerujemy, aby jeszcze nie wycofywać złożonych w zakończonym naborze wniosków. Tzw. pomoc wojenna na materiał siewny zostanie ogłoszona dopiero po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej. Warto zatem zaczekać, aż taka zgoda zostanie wydana, i dopiero wtedy wycofać złożony wcześniej wniosek, aby móc ubiegać się o „pomoc wojenną” do materiału siewnego – czytamy na stronie Agencji. 

Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie?

o pomoc mogli ubiegać się w zakończonym już naborze rolnicy, którzy byli wpisany do ewidencji producentów lub gospodarstw. 
 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • ziemniak.
 • Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

260 tys. wniosków – dopłaty do nawozów

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez wydłużono do 31 lipca 2023 roku. Wydłużony ma zostać również okres, w którym rolnicy dokonali zakupu. Wsparcie ma dotyczyć rolników, którzy dokonali transakcji między 16 maja 2022 roku, a 15 maja 2023 r. Zmiany te jednak czekają jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej. Do Agencji natomiast wpłynęło ponad 260 tys. wniosków. 


Zobacz także: Dopłaty do nawozów 2023: nowy termin zakupu nawozów. Jakie są stawki i do kiedy jest nabór?

Jakie są stawki dopłat do nawozów?

Rolnicy mają otrzymać następujące dopłaty:

 • 500 zł do hektara upraw rolnych,
 • 250 zł do hektara łąk i pastwisk.

Wysokość dopłat do nawozów to iloczyn:

 • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednie powierzchni upraw rolnych i stawki pomocy,
 • liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych zakupionych w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Cena ta zostanie ustalona na podstawie średniej ceny nawozów mineralnych obowiązujących od dnia 16 maja 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Do wniosku rolnik powinien dołączyć:

 • fakturę,
 • lub duplikat faktury,
 • lub imienne dokumenty księgowe, które potwierdzają zakup nawozów we wskazanym okresie.

Kiedy rolnicy dostaną dopłaty do nawozów?

KE zastrzegła, że Polska musi wypłacić rolnikom dopłaty do nawozów do 31 grudnia 2023 r.

Skąd pobrać wniosek o dopłaty do nawozów?

Wniosek o dopłaty do nawozów, klauzulę oraz instrukcję jego wypełnienia udostępnia ARiMR na swojej stronie internetowej. Można je pobrać poniżej:


Bernat Patrycja
Źródło: gov.pl
Fot: archiwum
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. kwiecień 2024 14:10