StoryEditor

Suszowe 2023 - terminy i stawki pomocy, jakie zmiany proponuje rząd?

Ministerstwo rolnictwa szykuje się na tegoroczną suszę. Możliwe będzie dodatkowe szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów. Końcowy protokół będzie więc oparty na trzech źródłach danych dotyczących wysokości szkód w uprawach. Jak kształtuje się aktualna sytuacja na polach? Jakie zmiany proponuje rząd? Kiedy zostanie ogłoszony termin naboru i stawki pomocy?
12.07.2023., 10:07h
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów „zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”. 

Jaka jest definicja suszy?

Zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem, w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.


Zobacz także: Niemal 100-proc. ewapotranspiracja - woda paruje z gleby, mamy suszę rolniczą

Jaka jest aktualna sytuacja na polach? 

Tegoroczne warunki pogodowe obecnej wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie, dużą prędkość wiatru oraz małe opady atmosferyczne sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody dla roślin uprawnych powodujący straty plonów wynoszące przynajmniej 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w latach o przeciętnych warunkach pogodowych w 15 województwach. Nie notowano tych strat w województwie podkarpackim.
W tym bieżącym roku stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Tytoniu,
 • Warzyw gruntowych,
 • Chmielu,
 • Ziemniaka,
 • Buraka cukrowego.
- Jednocześnie występują intensywne zjawiska atmosferyczne niszczące uprawy rolne takie jak np. huragany, deszcz nawalny czy grad. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi napływają wnioski organizacji rolniczych o umożliwienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, przez komisje powoływane przez wojewodów tak jak to miało miejsce przed 2020 r. – czytamy w rozporządzeniu. 

Zobacz również: Raport IUNG - gdzie stwierdzono największe niedobory wody?

Jakie zmiany proponuje rząd? 

W projekcie proponuje się, m.in.:
 • wprowadzenie zmian w szacowaniu szkód powstałych w wyniku suszy poprzez umożliwienie dodatkowego szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów tak aby końcowy protokół oszacowania szkód był oparty o 3 źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach:
a) danych podanych we wniosku w aplikacji przez rolnika,
b) danych z raportu oszacowania komisji na miejscu oraz
c) danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego;
 • wprowadzenie przepisów regulujących ogólne warunki udzielania pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r.:
a) gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, lub
b) suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Terminy i stawki pomocy suszowej 2023

Termin składania wniosków o powyższą pomoc oraz wysokość stawki tej pomocy minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, z tym że wysokość stawki zostanie ogłoszona najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

wk
fot. archiuwm 
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 04:45