Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Prawo pierwokupu a sprzedaż ziemi bratu

Obrazek

Pytanie: Od 2012 r. dzierżawię grunt rolny. Mam zawartą umowę pisemną z datą pewną do 2027 r. Ostatnio wydzierżawiający sprzedał grunt bratu. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu?

adw. Mikołaj Pomin27 czerwca 2018, 19:48
Odpowiedź: Najważniejsze regulacje dotyczące prawa pierwokupu zostały zawarte w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2196). W myśl art. 3 ustawy, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty, i jednocześnie nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy. Przy braku uprawnionego do pierwokupu lub w przypadku niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Powyższe prawo pierwokupu (na rzecz dzierżawcy, a w następnej kolejności – KOWR) nie znajdzie zastosowania, m.in. w sytuacji, gdy nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Kluczowym dla niniejszego przypadku jest ustawowe określenie „osoba bliska zbywcy”. Ustawa w tym przypadku odsyła do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przez osobę bliską w rozumieniu art. 4 punkt 16 ustawy należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Z brzmienia tego przepisu wynika wprost, że brat jest osobą bliską zbywcy, zatem w omawianym przypadku dzierżawcy nie przysługiwała możliwość skorzystania z prawa pierwokupu.

Gdyby jednak nabywcą nie była osoba bliska w rozumieniu przywołanych przepisów, dzierżawcy przysługiwałoby prawo pierwokupu, bowiem zawarł umowę dzierżawy w formie pisemnej, z datą pewną, a dzierżawa była wykonywana przez co najmniej 3 lata. Należy założyć przy tym dodatkowo, że przedmiot dzierżawy stanowiły grunty rolne.

Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej zawarta z pominięciem przysługującego dzierżawcy prawa pierwokupu jest z mocy przepisu art. 599 kodeksu cywilnego nieważna.Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)